ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2558

ธันวาคม 2558

พฤศจิกายน 2558


4 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558

ตุลาคม 2558


29 ตุลาคม 2558 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
21 ตุลาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร....
16 ตุลาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร....
8 ตุลาคม 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558
7 ตุลาคม 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558
1 ตุลาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ เครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร....

กันยายน 2558


17 กันยายน 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
11 กันยายน 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
8 กันยายน 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

สิงหาคม 2558


24 สิงหาคม 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
17 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558

กรกฎาคม 2558


27 กรกฎาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้องลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 23 เครืืองด้วยวิธีการประกวดราคา่อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
23 กรกฎาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกสื่อวีดิทัศน์ (DVD) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรหลักธรรมาภิบาลตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ...
22 กรกฎาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้องลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 23 เครืืองด้วยวิธีการประกวดราคา่อิเ...
16 กรกฎาคม 2558 ประกาศสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารสำนักงาน ก.พ.ร....
16 กรกฎาคม 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558
8 กรกฎาคม 2558 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสุดโฆษณาและเผยแพร่จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท...
8 กรกฎาคม 2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
2 กรกฎาคม 2558 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกสื่อวีดิทัศน์ (DVD) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรหลักธรรมาภิบาลตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามเอกส...
2 กรกฎาคม 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกสื่อวีดิทัศน์ (DVD) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรหลักธรรมาภิบาลตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
2 กรกฎาคม 2558 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง...

มิถุนายน 2558


16 มิถุนายน 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

พฤษภาคม 2558


28 พฤษภาคม 2558 ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
18 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558
15 พฤษภาคม 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกสื่อวีดิทัศน์ (DVD) หลักสูตรหลักธรรมาภิบาลตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 พฤษภาคม 2558

เมษายน 2558


16 เมษายน 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

มีนาคม 2558


16 มีนาคม 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558
2 มีนาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศจำนวน 18 เครื่อง (ครั้งที่ 2)...

กุมภาพันธ์ 2558


25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศจำนวน 18 เครื่อง (ครั้งที่ 2)...
25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) แห้ง สำหรับเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น SUVT15KB4H จำนวน 192 ก้อน...
23 กุมภาพันธ์ 2558 ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ อาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) แห้ง สำหรับเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น SUVT15KB4H จำนวน 192 ก้อน...
16 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมรกราคม 2558
11 กุมภาพันธ์ 2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศจำนวน 18 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
4 กุมภาพันธ์ 2558 สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) แห้ง สำหรับเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น SUVT15KB4H จำนวน 192 ก้อน...
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถีงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

มกราคม 2558


16 มกราคม 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557