เตรียมความพร้อมการประเมิน PMQA 4.0 ตามตัวชี้วัด

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย และ ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในการอบรม

         สำหรับการอบรมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 สำหรับการประเมินตามตัวชี้วัด ปี 2565 โดยในช่วงแรก นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้มากล่าวถึงภาพรวมการขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยได้กล่าวว่า แนวโน้มภาพรวมของคะแนนหน่วยงานนั้นดีขึ้นตามลำดับ จาก ปี 2563 ถึง ปี 2564 คะแนนเฉลี่ยการประเมินสถานะของหนว่ยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ปี 2564 หมวดที่หน่วยงานทำคะแนนได้มากที่สุดคือ หมวด 6 และหมวดที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุด คือหมวด 7 และได้มีการสรุปแนวคิดระบบราชการ 4.0 ต้องเปิดกว้างเชื่อมโยง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย หรือ innovation และ digitalization ซึ่งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแต่ละหมวดคือ

         หมวด 1 การกำหนดทิศทางการนำองค์การของผู้บริหาร ควรแสดงตัวอย่างสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส นำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามรายงานผล
         หมวด 2 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายและสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ควรกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็น แผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ
         หมวด 3 ควรใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริการและการเข้าถึง มีการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและสามารถ ตอบสนองความต้องการเฉพาะได้
         หมวด 4 ควรมีผลการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา ควรมีการใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม
         หมวด 5 ควรมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นมืออาชีพ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจงูใจ
         หมวด 6 ควรมีกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (End-to-end process design) มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ มุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ

         นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมว่าทางส่วนราชการควรจะเข้าใจคำถาม จึงจะสามารถนำผลงานที่มีอยู่มาตอบคำถามได้ตรงประเด็น

         และหลังจากนั้น ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย และ ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 รายหมวด หมวด 1 ถึงหมวด 7 และแบ่งห้องย่อยในการให้คําปรึกษาการประเมิน โดยตอบคำถามรายข้อ และให้คำแนะนำในการตอบคำถามในการประเมิน และได้แนะนำว่าทางหน่วยงานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเล่มคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

         สำหรับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเมินตามตัวชี้วัด PMQA 4.0) จะเปิดให้หน่วยงานประเมินระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 และสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการส่งเอกสารฯ ให้ทางผู้ตรวจประเมินดำเนินการต่อไป