สำนักงาน ก.พ.ร. จับมือกระทรวงมหาดไทย ผลักดันการขยายผลจังหวัด 4.0

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยนายไมตรี อินทุสุต ประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาจังหวัด 4.0 ตามโครงขยายผลจังหวัด 4.0 ร่วมกับ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจปัญญาคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         โครงการขยายผลการพัฒนาจังหวัด 4.0 เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำแนวทางของหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 มาประยุกต์ใช้กับจังหวัดที่มีศักยภาพที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

         โดยจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 จังหวัด ได้นำเสนอแผนการพัฒนาจังหวัด 4.0 ที่ได้มีการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา และดึงจุดแข็งของจังหวัดมาพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ซึ่งได้นำปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ใน 3 เรื่องได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานไปสู่ความสำเร็จและตอบโจทย์ความเป็นระบบราชการ 4.0 ใน 3 มิติ ได้แก่มิติเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มิติยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมิติการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยแต่ละจังหวัดเสนอโครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้

         จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอแผนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

         จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Surat Smart Gateway) การขับเคลื่อนระบบการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) การขยายผลระบบติดตามผู้ป่วย (NCD Clinic)

         จังหวัดสุมทรปราการ เสนอแผนในการพัฒนา เช่น คืนสายน้ำแห่งหัวใจปากอ่าวเจ้าพระยาสู่เวนิสตะวันออก รีไซเคิลเปลี่ยนโลก และการยกระดับคุณภาพการให้บริการ (Smart Hospital) ด้วยนวัตกรรม

         จังหวัดนครราชสีมา เช่น โครงการโคราชจีโอพาร์ค และการมุ่งสู่ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก โครงการ KORAT Organics Model โครงการ “KORAT Smart Health” โคราชพบหมอออนไลน์” โครงการโคราชเมืองแห่งไมซ์ Smart MICE City โครงการศูนย์วิทยาการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมืองรองรับการขับเคลื่อนระบบข้อมูลเปิดสู่ระบบราชการ 4.0

         จังหวัดศรีสะเกษ เสนอแผนพัฒนาการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรด้วย BCG Model โครงการทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และโครงการผ้าทออัตลักษณ์ศรีสะเกษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

         คณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 4.0 ที่ได้นำเสนอว่าเป็นแผนที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และได้นำปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 มาพัฒนากระบวนการทำงาน อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงแผนโดยมองภาพรวม และเชื่อมโยงการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และการตอบความความต้องการของพื้นที่และศักยภาพของจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน รวมถึงควรมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบพิจารณาดำเนินการในแต่ละเรื่องเพื่อให้แผนที่จัดทำขึ้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

         ทั้งนี้ จังหวัดจะได้นำข้อเสนอที่ได้รับในวันนี้ นำไปสู่การปรับปรุงแผนการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป