5 ปีการปฏิรูปประเทศ

แชร์หน้านี้

 • EP.26 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
 • EP.25 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • EP.24 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: การเลิกธุรกิจสะดวก
 • EP.23 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: การดำเนินธุรกิจสะดวก
 • EP.22 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: เริ่มต้นธุรกิจสะดวก
 • EP.21 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ภาครัฐฉับไว
 • EP.20 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: CITIZEN PORTAL “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ
 • EP.19 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 • EP.18 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • EP.17 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ปรับปรุงกฎระเบียบให้ Work from Home รองรับบริการประชาชน 
 • EP.16 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม
 • EP.15 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ภาครัฐเปิดข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์
 • EP.14 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ปลดล็อกงานบริการและยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (ทันสมัยมากขึ้น)
 • EP.13 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ปลดล็อกงานบริการและยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายที่ถูกลง)
 • EP.12 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ปลดล็อกงานบริการและยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (บริการที่ง่ายขึ้น)
 • EP.11 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ปลดล็อกและยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (บริการเร็วขึ้น)
 • EP.10 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: จังหวัด 4.0
 • EP.9 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 • EP.8 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: บริการภาครัฐไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คว้ารางวัล United Nations Public Service Awards
 • EP.7 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ยกระดับศักยภาพภาครัฐด้วย “รางวัลเลิศรัฐ"
 • EP.6 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ: ระดับพื้นที่
 • EP.5 5 ปีผลการปฏิรูปประเทศ : เจาะลึกผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
 • EP.4 การพัฒนาศักยภาพจังหวัดเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ
 • EP.3 จุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบราชการตลอดระยะเวลา 5 ปีของการปฏิรูปประเทศ
 • EP.2 5 ปีการปฏิรูปประเทศ
 • EP.1 5 ปีการปฏิรูปประเทศ