ถอดบทเรียนโควิด-19 ของส่วนราชการและจังหวัด

แชร์หน้านี้

 • EP.24 มาตรการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดเฉพาะจังหวัด
 • EP.23 การบริหารจัดการเชิงรุกของจังหวัดตัวอย่าง เพื่อลดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ 
 • EP.22 9 จังหวัดกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการให้จังหวัดปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
 • EP.21 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการให้บริการและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของจังหวัด
 • EP.20 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: สำนักนายกรัฐมนตรี
 • EP.19 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงอุตสาหกรรม
 • EP.18 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงสาธารณสุข
 • EP.17 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงศึกษาธิการ
 • EP.16 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • EP.15 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงวัฒณธรรม
 • EP.14 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงแรงงาน
 • EP.13 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงยุติธรรม
 • EP.12 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงมหาดไทย
 • EP.11 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงพาณิชย์
 • EP.10 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงพลังงาน
 • EP.9 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • EP.8 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • EP.7 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงคมนาคม
 • EP.6 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • EP.5 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • EP.4 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • EP.3 กระทรวงการต่างประเทศมีการปรับตัวในการให้บริการประชาชนและการทำงานภายในองค์กรเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร
 • EP.2 กระทรวงการคลังมีการปรับตัวในการทำงานและการให้บริการประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร 
 • EP.1 ถอดบทเรียนในการรับมือกับ COVID-19 ของส่วยราชการและจังหวัด