ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2557




ธันวาคม 2557

24 ธันวาคม 2557 ประกาศสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม...
23 ธันวาคม 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 18 เครื่อง ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557...
16 ธันวาคม 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน 2557

พฤศจิกายน 2557


17 พฤศจิกายน 2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศจำนวน 18 เครื่อง
17 พฤศจิกายน 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557

ตุลาคม 2557


16 ตุลาคม 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557
13 ตุลาคม 2557 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

กันยายน 2557


29 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย สำนักงาน ก.พ.ร....
24 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาเช่าเครื่องเช่าถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 8 เครื่อง...
23 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย สำนักงาน ก.พ.ร....
16 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาเครื่องเช่าถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน 8 เครื่อง...
15 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร....
11 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย สำนักงาน ก.พ.ร....
9 กันยายน 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร....
3 กันยายน 2557 สอบราคาเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร

สิงหาคม 2557


27 สิงหาคม 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร....
5 สิงหาคม 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557

กรกฎาคม 2557


9 กรกฎาคม 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ตามเอกสารคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เลขที่ 2/2557 ลงวันที่ 23 ...
2 กรกฎาคม 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557

มิถุนายน 2557


23 มิถุนายน 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดตามเอกสารคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557...
23 มิถุนายน 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด...
สนใจติดต่อขอรับเอกสารการจ้างได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์หมายเลข 0 2356 9999 ต่อ 8990 , 8858
17 มิถุนายน 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2557
17 มิถุนายน 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2557
17 มิถุนายน 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557

พฤษภาคม 2557


29 พฤษภาคม 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด...
สนใจรับเอกสารการจ้างฯ ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต่วันที่ 6-17 มิ.ย. 57

เมษายน 2557


21 เมษายน 2557 ราคากลางโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มวิชาการ สานักงาน ก.พ.ร....
3 เมษายน 2557 ราคากลางโครงการการพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบและประเมินผลราชการ

มีนาคม 2557


27 มีนาคม 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2557
27 มีนาคม 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
27 มีนาคม 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2556
27 มีนาคม 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556
27 มีนาคม 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2556
10 มีนาคม 2557 ราคากลางโครงการสื่อสาร ปลุกจิตสำนึก เพื่อสร้างแนวร่วมต่อต้านการทุจริต...
5 มีนาคม 2557 ราคากลางโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

กุมภาพันธ์ 2557


24 กุมภาพันธ์ 2557 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ของสำนักงาน ก.พ.ร. (ครั้งที่2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 กุมภาพันธ์ 2557 ราคากลางโครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง...
19 กุมภาพันธ์ 2557 ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน...
19 กุมภาพันธ์ 2557 ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล...
11 กุมภาพันธ์ 2557 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5 กุมภาพันธ์ 2557 ปรับปรุงบริการประชาชนเชิงรุก

มกราคม 2557


29 มกราคม 2557 ร่างประกาศ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (IP Phone) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
28 มกราคม 2557 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
28 มกราคม 2557 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
24 มกราคม 2557 พัฒนาเครื่องมือและระบบประเมินผลการพัฒนาองค์กร/หน่วยงานจ้างของโครงการ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร....
6 มกราคม 2557 ราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ...
6 มกราคม 2557 ราคากลางโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน...