รู้หรือไม ?... องค์การมหาชน มี 3 ประเภทแล้วนะ

แชร์หน้านี้

         รู้หรือไม ?... องค์การมหาชน มี 3 ประเภทแล้วนะ

         1. องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

         2. องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ รวมถึงมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

         3. องค์การมหาชนที่จัดตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

         ตัวอย่างผลงานขององค์การมหาชน ในการร่วมมือฝ่าฟัน COVID-19 เช่น

         - สถาบันวัคซีน : จัดหาวัคซีน พัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีใหม่ และสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยฯ แก่ผู้ผลิตในประเทศ

         - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : จัดเตรียมความพร้อมแผนงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขกรณี COVID-19

         - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) : ทำงานร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครในการดำเนินการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ COVID-19 ตรวจคัดกรองเชิงรุกและรักษาผู้ป่วนที่ติดเชื้อ

         - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับสถานการณ์

         - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พัฒนาระบบ COVID-19 IMAP

         - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ออกแบบและจัดสร้างห้องแยกโรคความดันลบ ตู้คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อความดันบวก รถตู้ความดันลบ

         ดาวน์โหลด Infographic ได้ที่ https://www.opdc.go.th/file/reader/cXx8NzI2N3x8ZmlsZV91cGxvYWQ