ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2552พฤศจิกายน 2552

5 พฤศจิกายน 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม - เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

ตุลาคม 2552


28 ตุลาคม 2552 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาการจ้างเหมาโครงการผลิตรายการโทรทัศน์นอกห้องส่ง...
ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2552

กันยายน 2552


16 กันยายน 2552 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 86 เครื่อง...
กำหนดยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 52 - 25 ก.ย. 52
7 กันยายน 2552 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ตั้งแต่บัดนี้  -  18 กันยายน 2552

สิงหาคม 2552


26 สิงหาคม 2552 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 9 เครื่อง
กำหนดยื่นซองสอบราคา วันนี้ - 7 ก.ย. 52
6 สิงหาคม 2552 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552...
บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2552
6 สิงหาคม 2552 ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอแบน (LCD TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง...
บัดนี้ -  17 สิงหาคม 2552
5 สิงหาคม 2552 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2...
4 สิงหาคม 2552 ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่1/2552...

กรกฎาคม 2552


22 กรกฎาคม 2552 ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์...
กำหนดเวลายื่นซองเอกสารประกวดราคา - 31 กค 2552
16 กรกฎาคม 2552 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)...
9 กรกฎาคม 2552 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

มิถุนายน 2552


11 มิถุนายน 2552 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารคำรับรองปฏิบัติราชการของจังหวัด สถาบันอุดมศึกษาและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552...
ถึงวันที่ 22 มิย. 52

พฤษภาคม 2552


18 พฤษภาคม 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2552
18 พฤษภาคม 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2552

มีนาคม 2552


2 มีนาคม 2552 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.

มกราคม 2552


12 มกราคม 2552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2551