ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2551พฤศจิกายน 2551

20 พฤศจิกายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
19 พฤศจิกายน 2551 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2551 - กรกฎาคม 2551
19 พฤศจิกายน 2551 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2551 - กันยายน 2551
10 พฤศจิกายน 2551 สอบราคาการจ้างเหมาโครงการการผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่

ตุลาคม 2551


24 ตุลาคม 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
10 ตุลาคม 2551 ประกาศสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม...

กันยายน 2551


22 กันยายน 2551 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 กันยายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาซื้อระบบตรวจสอบและพิสูจน์ตัวบุคคล
16 กันยายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
12 กันยายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) พร้อมติดตั้ง...
12 กันยายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ
12 กันยายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 119 เครื่อง...
4 กันยายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ...
4 กันยายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ก.พ.ร....
4 กันยายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
3 กันยายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ...

กรกฎาคม 2551


4 กรกฎาคม 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาผลิตเอกสารประมวลคำรับรองการปฏิบัติราชการส่วนราชการ...
2 กรกฎาคม 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร....

มิถุนายน 2551


12 มิถุนายน 2551 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ...
12 มิถุนายน 2551 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ...
12 มิถุนายน 2551 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ...

พฤษภาคม 2551


16 พฤษภาคม 2551 เรื่องสอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.

เมษายน 2551


11 เมษายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงระบบ intranet ของสำนักงาน ก.พ.ร....
3 เมษายน 2551 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์...

มีนาคม 2551


11 มีนาคม 2551 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2551
3 มีนาคม 2551 สอบราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 119 เครื่อง...

กุมภาพันธ์ 2551


29 กุมภาพันธ์ 2551 สอบราคาการจ้างเหมาทาสี อาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
29 กุมภาพันธ์ 2551 สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550...

มกราคม 2551


17 มกราคม 2551 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ...