ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2556
ธันวาคม 2556

27 ธันวาคม 2556 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS)...
24 ธันวาคม 2556 ราคากลางโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557...
24 ธันวาคม 2556 ราคากลางโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองของการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน...
24 ธันวาคม 2556 ราคากลางโครงการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน...
17 ธันวาคม 2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2556 - กันยายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556...

พฤศจิกายน 2556


28 พฤศจิกายน 2556 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (IP Phone) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
26 พฤศจิกายน 2556 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์แบบพกพา (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรมจำนวน 30 เครื่อง...
19 พฤศจิกายน 2556 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 30 เครื่อง...
18 พฤศจิกายน 2556 ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 30 เครื่อง...

ตุลาคม 2556


29 ตุลาคม 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงสร้างเช่ารถยนต์สำนักงาน ก.พ.ร.
17 ตุลาคม 2556 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8...
16 ตุลาคม 2556 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
11 ตุลาคม 2556 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 30 เครื่อง...
บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2556

กันยายน 2556


18 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน (Mobile Application) ของเว็บ"ซต์สำนักงาน ก.พ.ร....
18 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการ เช่าLeased Line
18 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศสำนักงาน ก.พ.ร....
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการ บำรุงระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการ เช่าบริการฝากเว็บ hosting ของสำนักงาน ก.พ.ร.
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการศึกษาและประมวลความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม...
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ...
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร....
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาเช่าบริการ web hosting ของสำนักงาน ก.พ.ร.
12 กันยายน 2556 สอบราคาเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร
11 กันยายน 2556 ราคากลางโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารราชการในภูมิภาคและพัฒนาปรับปรุงการจัดความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น...
10 กันยายน 2556 ราคากลางโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่7
9 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาแบบมืออาชีพ...
5 กันยายน 2556 ราคากลางโครงการเสริมสร้างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล...
5 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการ เช่าLeased Line Internet
2 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน ก.พ.ร....

สิงหาคม 2556


30 สิงหาคม 2556 ราคากลางโครงการบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างภาคราชการ...
30 สิงหาคม 2556 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร.
22 สิงหาคม 2556 การเปิดเผยราคากลางโครงการเจรจาข้อตกลงและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด...
16 สิงหาคม 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรกฎาคม 2556


26 กรกฎาคม 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่าย (IP Phone) ของสำนักงาน ก.พ.ร....

มิถุนายน 2556


18 มิถุนายน 2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2556

พฤษภาคม 2556


28 พฤษภาคม 2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2556 - เมษายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556...

มีนาคม 2556


27 มีนาคม 2556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556...