ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2555
พฤศจิกายน 2555

20 พฤศจิกายน 2555 ประกาศสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม...
14 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ...
13 พฤศจิกายน 2555 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสื่อสารสร้างความเข้มแข็งของระบบราชการและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค ประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
6 พฤศจิกายน 2555 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการสื่อสารสร้างความเข็มแข็งของระบบ ราชการและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ...

ตุลาคม 2555


31 ตุลาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ยื่นซองสอบราคาได้ บัดนี้- 9 พย. 2555
15 ตุลาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการผลิตรายการโทรทัศน์นอกห้องส่ง...

สิงหาคม 2555


31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร. ...
31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ...
31 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 11 ตัว ...
24 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
22 สิงหาคม 2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555...
22 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชานพักบันไดและบันไดอาคารสำนักงาน ก.พ.ร....
10 สิงหาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ...
ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2555
10 สิงหาคม 2555 ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

กรกฎาคม 2555


19 กรกฎาคม 2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555...
19 กรกฎาคม 2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555...
11 กรกฎาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ราชการของสำนักงาน ก.พ.ร....

พฤษภาคม 2555


16 พฤษภาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง...
4 พฤษภาคม 2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 - เมษายน 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555...

มีนาคม 2555


16 มีนาคม 2555 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการผลิตรายการโทรทัศน์นอกห้องส่ง...
2 มีนาคม 2555 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสื่อสารสร้างความเข้มแข็งของระบบราชการและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการ พัฒนาระบบราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
บัดนี้ - 6 มีนาคม 2555

กุมภาพันธ์ 2555


27 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศร่าง TOR โครงการสื่อสารสร้างความเข้มแข็งของระบบราชการและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
บัดนี้ - 27 ก.พ. 2555
9 กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554...
9 กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554...
9 กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554...
9 กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554...