ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2554พฤศจิกายน 2554


25 พฤศจิกายน 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
22 พฤศจิกายน 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาเหมาโครงการผลิตรายการโทรทัศน์นอกห้องส่ง...
ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ธันวาคม 2554

กันยายน 2554


14 กันยายน 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคาร สำนักงาน ก.พ.ร.
ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กันยายน 2554
6 กันยายน 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
บัดนี้ - วันที่ 19 กันยายน 2554
5 กันยายน 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาซื้อผนังสำเร็จรูป
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2554
1 กันยายน 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องและทางเดิน

สิงหาคม 2554


31 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย...
29 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
29 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร....
11 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สค. 2554
9 สิงหาคม 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...
5 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
ติดต่อรับเอกสารประกวดราคา บัดนี้ - 12 ก.ค. 2554
5 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน สำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์...
ติดต่อรับเอกสารประกวดราคา บัดนี้ - 9 ส.ค. 2554
4 สิงหาคม 2554 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2...
2 สิงหาคม 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...

กรกฎาคม 2554


27 กรกฎาคม 2554 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
27 กรกฎาคม 2554 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน สำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

มิถุนายน 2554


16 มิถุนายน 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...
13 มิถุนายน 2554 จัดซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

พฤษภาคม 2554


10 พฤษภาคม 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554  

เมษายน 2554


28 เมษายน 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...
5 เมษายน 2554 (24-06-2548) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประมูลจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 194 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...
5 เมษายน 2554 (09-08-2549) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 234 รายการ...
5 เมษายน 2554 (05-09-2549) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
5 เมษายน 2554 (12-09-2549) ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ก.พ.ร....
5 เมษายน 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 ...
5 เมษายน 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2554 ...
1 เมษายน 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร....

กุมภาพันธ์ 2554


11 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการจัดจ้างผู้ช่วยปฎิบัติงานเกี่ยวกับคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555...
กำหนดยื่นซองบัดนี้ - 22 ก.พ. 2554
9 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การจ้างเหมาติดตามและประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555...
บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
9 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2...
กำหนดยื่นซองบัดนี้ - 25 กพ. 2554
8 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2553 ประจำงบประมาณ 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2553 ประจำงบประมาณ 2554

มกราคม 2554


24 มกราคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการประกวดราคาการจ้างเหมาติดตามและประเมินผลตามคำรับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน...
24 มกราคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการประกวดราคาการจ้างเหมาโครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
19 มกราคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
14 มกราคม 2554 การจ้างเหมาติดตามและประเมินผลตามคำรับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน...
14 มกราคม 2554 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององคการภาครัฐ (GSMS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
12 มกราคม 2554 ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2...
11 มกราคม 2554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 ...
รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553