ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2553ธันวาคม 2553

30 ธันวาคม 2553 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ และจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
30 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานฯ ขององค์การมหาชน ครั้งที่ 2 ...
29 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
23 ธันวาคม 2553 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 ...
22 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานฯ ขององค์การมหาชน ...
17 ธันวาคม 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการจ้างเหมาดำเนินโครงการติดตามประเมินผลฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
กำหนดยื่นซองเอกสารวันที่27 ธันวาคม 2553
สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. บัดนี้-21 ธันวาคม 2553
17 ธันวาคม 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการจ้างดำเนินโครงการสื่อสารสร้างความเข้มแข็งของระบบราชการและการมีส่วนร่วมฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์...
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ 28 ธันวาคม2553
สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาบัดนี้ - วันที่ 21 ธันวาคม 2553
13 ธันวาคม 2553 ประกาศร่าง TOR โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 ครั้งที่ 2...
8 ธันวาคม 2553 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการสื่อสารสร้างความเข็มแข็งของระบบราชการฯ ครั้งที่ 2...

พฤศจิกายน 2553


26 พฤศจิกายน 2553 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง...
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
16 พฤศจิกายน 2553 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการสื่อสารสร้างความเข็มแข็งของระบบราชการฯ ครั้งที่ 1 ...
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการสื่อสารสร้างความเข็มแข็งของระบบราชการฯ  ครั้งที่ 1

กันยายน 2553


15 กันยายน 2553 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 97 เครื่อง...
15 กันยายน 2553 สอบราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร.
10 กันยายน 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
1 กันยายน 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ...
บัดนี้ - 10 กันยายน 2553

สิงหาคม 2553


26 สิงหาคม 2553 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
18 สิงหาคม 2553 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 ...

กรกฎาคม 2553


21 กรกฎาคม 2553 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 ...
21 กรกฎาคม 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ก.พ.ร....
ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค. 2553
9 กรกฎาคม 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ สำนักงาน ก.พ.ร....
ตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2553

เมษายน 2553


8 เมษายน 2553 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ...

มีนาคม 2553


26 มีนาคม 2553 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ...
9 มีนาคม 2553 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ 2553 ...
2 มีนาคม 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร....
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2553

กุมภาพันธ์ 2553


12 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องสอบราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ก.พ.ร. ณ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550...
5 กุมภาพันธ์ 2553 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ 2553...

มกราคม 2553


12 มกราคม 2553 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ 2553...