การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ครั้งที่ 7/2565

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม อ.ก.พ.ร.ฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานการประชุม สามารถสรุปการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

         1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดยมีมติเห็นชอบ ดังนี้

             - สาขาบริการภาครัฐ ยังคงจำนวน 6 ประเภทรางวัล โดยเพิ่มประเภทรางวัลประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ (Responsiveness) โดยหน่วยงานแสดงให้เห็นว่า นำโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนมาปรับปรุงบริการจนประสบผลสำเร็จ ได้อย่างรวดเร็ว ทันกาล และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตัดประเภทรางวัลการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ให้เพิ่มคำจำกัดความและรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ เป็นต้น

             - สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จาก 5 ประเภทเป็น 6 ประเภท โดยเพิ่มประเภทรางวัล ประสิทธิผลเครือข่าย (Collaborative Network Governance) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาความร่วมมือกับเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการบริการสาธารณะ รวมถึงปรับเงื่อนไขรางวัลประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) เพื่อให้สอดคล้อง OG&MP และแนวทางการดำเนินการ (ร่าง) พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ..... การปรับการให้ค่าคะแนน และตัวชี้วัดสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) รวมถึงการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาการดำเนินงานที่สร้างผลกระทบสูงในระดับประเทศ และส่งเสริมการขยายผลหรือต่อยอด

             - สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 หมวด 7 โดยเปลี่ยนแปลงชื่อมิติในการประเมินและกลุ่มตัวชี้วัด และเพิ่มตัวอย่างตัวชี้วัดแนะนำที่มีความหลากหลาย เช่น การเปิดเผยชุดข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงเงื่อนไขการรายงานและเกณฑ์การประเมินหมวด 7 กำหนดตัววัดทุกตัวต้องเป็นตัววัดเชิงปริมาณ และปรับปรุงขั้นตอนการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ในการตรวจประเมินเฉพาะตัวชี้วัดหมวด 7

         2. แนวทางการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีมติเห็นชอบ

             - ผลการดำเนินการของ อ.ก.พ.ร.ฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

             - การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการต่อเนื่องได้แก่ การพัฒนาหลักเกณฑ์ ยกระดับภาครัฐผ่านกลไกการมอบรางวัล และการขยายผลรางวัลเลิศรัฐ และสิ่งที่จะดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ การต่อยอดผลงานเพื่อรับรางวัลในระดับประเทศ และระดับสากล รวมถึงการจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผลงานที่ได้รับรางวัลในรูปแบบ GOV Expo โดยการจัดมหกรรมในรูปแบบดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร.และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

         นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบการจัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับแจ้งจากองค์การสหประชาชาติว่า รางวัล United Nations Public Service Awards หรือ UNPSA จะทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์รางวัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงของดการรับสมัครรางวัล UNPSA ในปี 2023 ทั้งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติม องค์การสหประชาชาติ จะแจ้งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบต่อไป