ประชุมปรับปรุงเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม โดยนำข้อสังเกตจากผลการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2565 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ และข้อสังเกตจากการพิจารณาตรวจประเมินรางวัล เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน โดยที่ประชุมได้มีความเห็น ใน 4 ประเด็น ดังนี้

         1. ประเภทรางวัล ให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

         2. คำจำกัดความ และเงื่อนไขของแต่ละประเภทรางวัล ให้ปรับปรุงรายละเอียดให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะรางวัลประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานเกิดการขยายผลการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานสมัครรางวัลประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

         3. เกณฑ์การประเมิน เห็นด้วยกับมิติในการประเมินตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2565 ที่เน้นผลผลิต ผลลัพธ์จากการพัฒนาการให้บริการ และหลักฐานเชิงประจักษ์

         4. คุณสมบัติเบื้องต้น แบบฟอร์ม และเอกสารการสมัครรางวัล ให้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม โดยปรับเพิ่มจำนวนตัวอักษรในแต่ละข้อคำถาม โดยพิจารณาตามสัดส่วนของคะแนนในข้อคำถามนั้น ๆ และให้สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น แผนภาพ Flow chart เพิ่มเติมได้มากขึ้น

         ทั้งนี้ จะนำผลการประชุมครั้งนี้ เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อพิจารณา และดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ให้แก่ส่วนราชการต่อไป