สปน. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ปรับโฉมงานร้องเรียนให้ตอบโจทย์ตรงใจประชาชน

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ยังได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอจากกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 12 : ส่งเสียง ออกไอเดียปรับโฉมภาครัฐให้ตอบโจทย์ตรงใจ กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนผู้นำเสนอไอเดียที่ได้จากกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          หารือแนวทางการขับเคลื่อน 2 ข้อเสนอที่พร้อมนำไปขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

           1. การพัฒนาระบบหลังบ้านของระบบ 1111 ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการกรอกข้อมูลเท่าที่จำเป็น และไม่ต้องยืนยันตัวตนหลายรอบ และเมื่อแจ้งเหตุจะได้รับเลขเพื่อติดตามเรื่องเพื่อติดตามเรื่องต่อไป

           2. การนำระบบ AI เข้ามาใช้ในการคัดกรองประเภท ตรวจสอบความครบถ้วน อัพเดท ติดตามสถานะ โดยดำเนินการผ่านระบบ line ได้ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละเรื่องจะมีรายละเอียดที่แตกต่างทั้งในเรื่องของความยากง่าย และความซับซ้อน เช่น เรื่องที่ดิน ที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดจำนวนมาก ต้องระบุรายละเอียดในระบบให้ถูกต้อง เพื่อช่วยสนับสนุนการคัดกรองเรื่องร้องเรียนให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองประชาชนได้อย่างทันท่วงที อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของภาครัฐ โดยเฉพาะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

         ทั้งนี้ ปลัด สปน. กล่าวว่า ข้อเสนอทั้ง 2 ข้อเสนอ มีความสอดคล้องกับนโยบายของ สปน. รวมทั้งได้รับข้อเสนอดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โดยจะได้หารือรายละเอียดกับผู้นำเสนอไอเดีย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปต่อไป