ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2566

ธันวาคม 2566


28 ธันวาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธันวาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธันวาคม 2566 ร่างประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธันวาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน
15 ธันวาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Zoom Meeting Business Bundle 10 Licenses Annual 1 Year โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธันวาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์การมหาชน Web Portal ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธันวาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
8 ธันวาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธันวาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 2566


30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงกรเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน +9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น และ กระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค บริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 2566


30 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน +9
25 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 ตุลาคม 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มถังใส ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 2566


29 กันยายน 2567 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร.
29 กันยายน 2567 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงาน ก.พ.ร.
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft 365 Apps for business (CSP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Web Hosting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ และเว็บไซต์คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงาน ก.พ.ร. และระบบลงเวลา ปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Line Official Account Basic Package 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการ Cloud PBX Professional โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการ Cloud Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 365 Business Basic Corporate สำหรับ โปรแกรม Microsoft Team โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบอนุญาตการใช้โปรแกรม Tableau จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาปั๊มดูดน้ำ บ่อน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน และทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับฝากเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงบริเวณภายนอกและภายในอาคาร สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร.
28 กันยายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
28 กันยายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.
27 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหลังคาห้องประชุม ชั้น 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน
21 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กันยายน 2566 ร่างประกาศครั้งที่ 2 สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กันยายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
14 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กันยายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน
11 กันยายน 2566 ร่างประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเข่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง และรถตู้ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอินเตอร์คอมไร้สาย 10 ช่อง จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 2566


31 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้อมยามรักษาความปลอดภัยสำเร็จรูป จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบรับรอง SSL/TLS Certificates-RapidSSL Wildcard DV -*.opdc.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาพแบบมาตรฐาน (Standard) จาก Shutterstock โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Canva Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่างอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย ชั้น 1 โรงอาหาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสายดับเพลิง ชั้น 1 - 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 2566


26 กรกฎาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
26 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนซีลมอเตอร์ขับลิฟต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ลิฟต์โดยสารของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนซีลยางขอบกระจก ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิถุนายน 2566


27 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์
21 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบลาออนไลน์ และลงเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่อุดตันท่อระบายนํ้ ในห้องน้ำหญิง ชั้น 3 จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มถังใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิถุนายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.

พฤษภาคม 2566


19 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
11 พฤษภาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบลาออนไลน์และลงเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time)
11 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบลาออนไลน์ และลงเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบลาออนไลน์ และลงเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมษายน 2566


28 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้โซฟาแบบบุนวม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการสำนักงานในยุคดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เมษายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)
24 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
18 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Mentimeter Software Basic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดกรสำนักงาน (e-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 เมษายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าบริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)
5 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน โครงการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform) โดยวิธีคัดเลือก

มีนาคม 2566


29 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบลาออนไลน์และลงเวลาปฏิบัติงาน แบบยืดหยุ่น (Flexible Time) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มีนาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบลาออนไลน์และลงเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time)
24 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต์โดยสารของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
13 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
13 มีนาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสำนักงานในยุคดิจิทัล
13 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสำนักงานในยุคดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มีนาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายของสำนักงาน ก.พ.ร.
8 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายของ สำนักงาน ก.พ.ร.
2 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 5

กุมภาพันธ์ 2566


24 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
15 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 4
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องผู้อำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ webstat https www.opdc.go.th และ webmonitor + content verification https www.opdc.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบอนุญาตการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Bitdefender GravityZone Business Security 1 Year) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศราคากลาง โครงการการจัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. จำนวน 1 คัน

มกราคม 2566


31 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องสโมสร สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้เหล็กทรงสูงมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องอาบน้ำ ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 3 โครงการการจัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. จำนวน 1 คัน
23 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์การมหาชน Web Portal ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
10 มกราคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนโครงการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของ
9 มกราคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ
3 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับ การพัฒนาระบบราชการ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาระบบวิเคราะห์ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง