725 งานบริการ e-Service ของรัฐ

แชร์หน้านี้


งานบริการเพื่อประชาชน
ลำดับ หน่วยงาน ชื่องานบริการ Link ในการให้บริการ e-Services
งานบริการเพื่อประชาชน
    บริการด้านสวัสดิการภาครัฐและการขอความช่วยเหลือ
1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

การขอรับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก
และเว็บไซต์

เว็บไซต์ : https://csgproject.dcy.go.th/login.do
แอปพลิเคชัน (IOS) : https://apps.apple.com/th/app/%E0%B9%80%E0%B8%
87-%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%81/id1600209029

แอปพลิเคชัน (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.dcy.app&hl=en_US&gl=US&pli=1
2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน การตรวจสอบสถานะสิทธิสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=1640160450538
3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน การยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมออนไลน์ (e-form)
(จองคิว และยื่นคำขอ)
https://thaiadoption.dcy.go.th/public/index.do
4 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย
หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ
https://ecard.dep.go.th/nep_all/index.php
5 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม การยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์จากการถูกเวนคืน https://motinfo.mot.go.th/motappeal/
6 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล การขอรับความช่วยเหลือหรือการอุดหนุนผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
และการขอรับบริการต่างๆ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
https://member.depa.or.th/login
7 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (กรณีผู้เสียหาย)
https://ocipav1.rlpd.go.th/
8 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย https://ocipav1.rlpd.go.th/signin?repath=%2F
9 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม https://jfo.moj.go.th/form/
10 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
การขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ https://granting.thaimediafund.or.th/login.html
    บริการด้านการขนส่ง คมนาคม และการเดินทาง
11

กรมการขนส่งทางบก

การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ คำแนะนำ : https://web.dlt.go.th/dld/driving-licences/
จองคิว : https://gecc.dlt.go.th/
แอปพลิเคชัน (IOS) : https://apps.apple.com/th/app/dlt-smart-queue/
id1437480803

แอปพลิเคชัน (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
DLT.SmartQueue&hl=th&gl=US&pli=1
12 กรมการขนส่งทางบก การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
(ต่ออายุใบอนุญาต 5 ปี เป็น 5 ปี)
คำแนะนำ : https://web.dlt.go.th/dld/driving-licences/
การอบรมออนไลน์ : https://www.dlt-elearning.com/
จองคิว : https://gecc.dlt.go.th/
แอปพลิเคชัน (IOS) : https://apps.apple.com/th/app/dlt-smart-queue/
id1437480803

แอปพลิเคชัน (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.DLT.SmartQueue&hl=th&gl=US&pli=1
13 กรมการขนส่งทางบก การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ คำแนะนำ : https://web.dlt.go.th/dld/driving-licences/
จองคิว : https://gecc.dlt.go.th/
แอปพลิเคชัน (IOS) : https://apps.apple.com/th/app/dlt-smart-queue/
id1437480803

แอปพลิเคชัน (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.DLT.SmartQueue&hl=th&gl=US&pli=1
14 กรมการขนส่งทางบก การขอรับใบอนุญาตขับรถ กรณีได้รับหนังสือรับรองการอบรม
และทดสอบหลักสูตร 15 ชั่วโมง จากโรงเรียนสอนขับรถ
คำแนะนำ : https://web.dlt.go.th/dld/driving-licences/
จองคิว : https://gecc.dlt.go.th/
แอปพลิเคชัน (IOS) : https://apps.apple.com/th/app/dlt-smart-queue/
id1437480803

แอปพลิเคชัน (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.DLT.SmartQueue&hl=th&gl=US&pli=1
15 กรมการขนส่งทางบก การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (เปลี่ยนชนิดใบอนุญาต 2 ปี เป็น 5 ปี) คำแนะนำ : https://web.dlt.go.th/dld/driving-licences/
จองคิว : https://gecc.dlt.go.th/
แอปพลิเคชัน (IOS) : https://apps.apple.com/th/app/dlt-smart-queue/
id1437480803

แอปพลิเคชัน (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.DLT.SmartQueue&hl=th&gl=US&pli=1
16 กรมการขนส่งทางบก การขอรับรองใบอนุญาตขับรถ คำแนะนำ : https://web.dlt.go.th/dld/driving-licences/
จองคิว : https://gecc.dlt.go.th/
แอปพลิเคชัน (IOS) : https://apps.apple.com/th/app/dlt-smart-queue/
id1437480803

แอปพลิเคชัน (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.DLT.SmartQueue&hl=th&gl=US&pli=1
17 กรมการขนส่งทางบก การชำระภาษีรถประจำปี https://eservice.dlt.go.th
18 กรมการปกครอง การออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ด้านประเทศเมียนมาและลาว)
https://citizenservice.dopa.go.th/
19 กรมการปกครอง การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 ด้านประเทศ
(ประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย)
https://citizenservice.dopa.go.th/
20 กรมการศาสนา การออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทาง
ผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ
https://evath.dra.go.th/
21 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน
หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
https://extranet.immigration.go.th/fn24online/#
22 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน https://tm47.immigration.go.th/tm47/#/login
23 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การขอหนังสือนำวีซ่าของพระภิกษุ/สามเณรไทย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdueCwXNQNCUVr
Kb4wjoyF8t_73OSGLcatJeigAh8UvUHyKag/viewform
   บริการด้านที่ดิน ภาษี และธนาคาร
24 กรมธนารักษ์ งานบริการด้านที่ราชพัสดุ https://apps.apple.com/th/app/trd-smart-pay/id1551793197
25 กรมธนารักษ์ งานให้บริการข้อมูลราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp
26 ธนาคารออมสิน ออมสิน Corporate Internet Banking https://corporate.gsb.or.th/GSB_CIB_CF/initLoginCustomer.htm
27 ธนาคารออมสิน ออมสิน Internet Banking

https://ib.gsb.or.th/retail/security/commonLogin.jsp

28 ธนาคารออมสิน ออมสิน Mobile Banking https://mymobygsb.com/
29 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การขอต่อสัญญาการใช้ประโยชน์ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม http://www.nikom.dsdw.go.th/
30 กรมที่ดิน ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด https://app.dol.go.th/DOL9Q001.aspx
31 กรมที่ดิน คำนวณค่าธรรมเนียมภาษีอากรในการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน https://lecs.dol.go.th/rcal/index.html#/
32 กรมที่ดิน ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน https://landsmaps.dol.go.th/
33 กรมที่ดิน ระบบให้บริการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-Qlands)
แอปพลิเคชัน (IOS) : https://apps.apple.com/th/app/
e-qlands/id1534272999?l=thid1544031239?l=th

แอปพลิเคชัน (Android) : https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.dol.eqlandid=com.atw.atwdgrservice
    บริการด้านสาธารณูปโภคและการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์
34 กรมพลศึกษา บริการขอใช้อาคารสถานกีฬาของกรมพลศึกษา (กรณีนิติบุคคล) http://dpeservice.dpe.go.th/login.aspx
35 กรมพลศึกษา บริการขอใช้อาคารสถานกีฬาของกรมพลศึกษา (กรณีบุคคลธรรมดา) http://dpeservice.dpe.go.th/login.aspx
36 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล แอปพลิเคชัน (IOS) : https://apps.apple.com/th/app/badan-eservice/
id1544031239?l=th

แอปพลิเคชัน (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.atw.atwdgrservice
37 การประปาส่วนภูมิภาค การชำระเงินค่าน้ำประปา https://payment.pwa.co.th/
38 การไฟฟ้านครหลวง การขอคืนเงินค่าบริการของการไฟฟ้านครหลวง https://eservice.mea.or.th/measy/
39 การไฟฟ้านครหลวง การขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (เงินสด) ในเขตกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี สมุทรปราการ
https://eservice.mea.or.th/measy/
40 การไฟฟ้านครหลวง การของดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในเขตกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี สมุทรปราการ
https://eservice.mea.or.th/measy/
41 การไฟฟ้านครหลวง การขอปักเสาพาดสายไฟฟ้าในที่ดินจัดสรรจำนวนไม่เกิน 100 แปลง https://eservice.mea.or.th/measy/
42 การไฟฟ้านครหลวง การขอย้ายเสา สาย และอุปกรณ์ https://eservice.mea.or.th/measy/
43 กรมการศาสนา การยื่นคำขอจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก https://www.dra.go.th/site/Roman-Catholic
44 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การขอใช้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย https://www.tccbooking.net/booking
    บริการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
45 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การเข้าใช้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี http://ssdl.oap.go.th/irmonline/
46 กรมพัฒนาที่ดิน การชำระค่าบริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรผ่านอิเล็กทรอนิกส์ https://osd101.ldd.go.th/osdlab/billpayment.php
47 กรมพัฒนาที่ดิน การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน https://www.ldd.go.th/eService/index.html
48 กรมพัฒนาที่ดิน บริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร https://osd101.ldd.go.th/osdlab/
49 กรมส่งเสริมการเกษตร การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช กรณี ดำเนินการ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farm Book และเว็บไซต์
เว็บไซต์ : https://efarmer.doae.go.th/login
แอปพลิเคชัน (IOS) : https://apps.apple.com/th/app/farmbook/
id1448487535

แอปพลิเคชัน (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=
th.go.doae.farmbookapp&hl=en&gl=US
50 กรมส่งเสริมการเกษตร การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ทำนาเกลือสมุทร
และเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
https://efarmer.doae.go.th/login
51 กรมหม่อนไหม การให้บริการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
ตรานกยูงพระราชทาน (กรณีขอการรับรองครั้งแรกและต่ออายุ)
https://portal.qsds.go.th/Portal/Login
52 กรมหม่อนไหม การให้บริการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
ตรานกยูงพระราชทาน (กรณีที่ได้รับการรับรองแล้ว)
https://portal.qsds.go.th/Portal/Login
53 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
การยื่นคำร้องขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.
กรณีโอนให้ทายาทอื่นๆ เต็มแปลง
http://kumrong.alro.go.th/
54 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
การขอยื่นรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับ
การจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ
http://kumrong.alro.go.th/
55 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยการเกษตร http://www.arda.or.th/research-fund02.php
56 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน http://e-permission.dmcr.go.th/home
57 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
การค้นหาที่พักอุทยานแห่งชาติ https://nps.dnp.go.th/hold.php
58 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
การจองที่พักอุทยานแห่งชาติ https://nps.dnp.go.th/reservation.php?option=home
59 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ การสืบค้นพรรณไม้ http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%
20option/search_page.asp
   บริการด้านการสอบ การศึกษา
60 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
การรับสมัครทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า)
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/241
61 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ http://admission.ipst.ac.th
62 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การให้บริการเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://srei.obec.go.th/
63 สำนักงาน ก.พ. การขอหนังสือรับรองการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.) https://job.ocsc.go.th/LoginPage.aspx?page=cert
   บริการด้านทะเบียนราษฎรและตรวจสอบข้อมูล
64 กรมวิทยาศาสตร์บริการ การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://siweb.dss.go.th/index.php/th/
65 กรมการปกครอง การพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย
แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
https://citizenservice.dopa.go.th/
66 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การยื่นขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชนและติดตามคำร้อง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
https://emediation.rlpd.go.th/
67 กรมบังคับคดี ขอตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์การวางค่าใช้จ่ายสำนวนคดีแพ่ง

https://efiling.led.go.th/index/

68 กรมบังคับคดี การค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/web/system/WEB1I010Action.do
69 กรมบังคับคดี การจองคิวนัดล่วงหน้าบังคับคดีแพ่ง http://qcivil.led.go.th/pages/led/login.php
70 กรมบังคับคดี การติดตามสถานะคดี http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/web/system/WEB1I010Action.do
71 กรมบังคับคดี การยื่นคำขออายัดใหม่ https://efiling.led.go.th/index/
72 กรมราชทัณฑ์ ระบบการจองเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ https://www.prisonbooking.com/
73 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ การขอรับศพจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ https://eservice.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=people
74 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ การยื่นรับการตรวจพิสูจน์ DNA https://eservice.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=people
75 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ การยื่นรับการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผม https://eservice.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=people
76 สำนักงานกิจการยุติธรรม การสมัครเป็นสมาชิกศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)
ในรูปแบบออนไลน์
https://ssc.dxc.go.th/index.html#/
77 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การให้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ https://www.rcac84.com/
78 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี การร้องทุกข์ สคบ. และการตรวจสอบสถานะ https://complaint.ocpb.go.th/
79 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)
การสมัครสมาชิกศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ https://my.tcdc.or.th/signup
   บริการด้านสุขภาพ
80 กรมการแพทย์ บริการระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล เว็บไซต์ : https://teleweb.dms.go.th/login
แอปพลิเคชัน (IOS) : https://apps.apple.com/th/app/dms-telemedicine/
id1518962102

แอปพลิเคชัน (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?
id=th.go.dms.teleconsult&hl=en&gl=US
81 กรมควบคุมโรค การขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 (vaccine passport) คำแนะนำ : https://ddc.moph.go.th/dcd/pagecontent.php?
page=832&dept=dcd

เว็บไซต์ : https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
ไลน์แอปพลิเคชัน : http://line.me/ti/p/~@mophconnect
82 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริการจองคิวโรงพยาบาล ไลน์แอปพลิเคชัน : http://line.me/ti/p/~@mophconnect