การประชุมเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดการขับเคลื่อนจังหวัดผลที่มีสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมหารือเพื่อแก้ไขประเด็นข้อจำกัดการสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องสามารถร่วมสมทบงบประมาณในโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดสตูล สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

         1. กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการบริหารสินทรัพย์จากโครงการ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

         2. สำนักงบประมาณ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการจัดทำงบประมาณในกรณีการสบทบงบประมาณเพื่อร่วมดำเนินโครงการ กล่าวคือ มีหลักเกณฑ์การร่วมสมทบงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการการพัฒนาสหกรณ์แล้ว แต่ยังมิได้มีการหลักเกณฑ์การสมทบงบประมาณสำหรับวิสาหกิจชุมชน สำหรับประเด็นการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน จังหวัดสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสามารถให้วิสาหกิจชุมชนยืมใช้งานหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการได้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนร่วมด้วย

         3. สศช. ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัด กล่าวคือหลักเกณฑ์ฯ เปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดไว้แล้ว อีกทั้ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ได้ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 28 กำหนดให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย

         จากความเห็นของที่ประชุมฯ จังหวัดสตูลสามารถบูรณาการความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนในการจัดทำโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้ตั้งแต่ต้นทาง เช่น ขั้นตอนของการจัดเก็บความต้องการและการพิจารณาความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นข้อเสนอแนะในการปลดล็อกข้อจำกัดการบริหารงานของจังหวัดสตูลได้

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้รวบรวมการดำเนินปลดล็อกข้อจำกัดการขับเคลื่อนจังหวัดผลที่มีสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อ อ.ก.พ.รฯ ต่อไป.