การขยายผลระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุม และมีคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทนกรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมธนารักษ์ กรมการปกครอง กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการพัฒนาระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหารือแผนการดำเนินการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสาระสำคัญดังนี้

          (1)ผลการดำเนินงานในปี 2565 กรมที่ดินได้พัฒนาแอปพลิเคชัน LandsMaps เชื่อมระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสามารถให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลนครนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ กระทู้ เชิงทะเล สาคู ศรีสุนทร ราไวย์ และวิชิต ของปีภาษี 2565 แบบออนไลน์ ผ่าน MOBILE BANKING

          (2)เป้าหมายการดำเนินการในปี 2566 จะขยายผลการแจ้งค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน LandsMaps ไปยังเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบในโครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ 7 แผนงาน คือ 1) แผนงานขยายผลการแจ้งค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน LandsMaps 2) แผนงานจัดทำขอบเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) แผนงานจัดทำมาตรฐานชุดข้อมูลเพื่องานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4) แผนงานการสนับสนุนใช้ระบบรับชำระเงินออนไลน์ 5) แผนงานพัฒนาระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน 6) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. ใช้ระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินในการประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ 7) แผนงานประชาสัมพันธ์ระบบชำระภาษีที่ดินฯ แบบออนไลน์ พร้อมทั้งกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพของแต่ละแผนงาน

         ความก้าวหน้าที่สำคัญใน 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่น อปท. จัดส่งข้อมูลแนวเขตให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) แล้ว 5,573 แห่ง (72%) มี อปท. ที่สมัครใช้ระบบชำระเงินออนไลน์ผ่านธนาคารแล้ว จำนวน 7,722 แห่ง พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ LTAX ONLINE ให้แก่ อปท. เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ

         ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพจะได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการในแต่ละแผน พร้อมทั้งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนดำเนินการในแต่ละประเด็นเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป