การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลฯ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการกับกระทรวงฯ รับฟังข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการและองค์การมหาชนของกระทรวงฯ โดย สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

         การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ โดยมีประเด็นสำคัญจากการหารือ เช่น
          - ควรมีการพิจารณาแนวทางในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานทางด้านดิจิทัลที่กระจายอยู่ต่างกระทรวง รวมทั้งการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจของกระทรวงฯ
          - ควรมีการทบทวนบทบาทภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดเพื่อการรองรับการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้คงอยู่ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติตามเดิม
          - สำนักงานสถิติแห่งชาติเสนอปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ “จำนวนชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบ Government Data Catalog” ให้มีความท้าทายมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของความก้าวหน้าในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว
          - ควรมีการพิจารณาใช้ Joint KPIs เป็นเครื่องมือในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวงฯ โดยเฉพาะกรณีตัวชี้วัด World Digital Competitiveness Ranking ที่นอกจากจะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่น ๆ เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วย

         คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการและองค์การมหาชนของกระทรวงฯ ในประเด็นเกี่ยวกับ
          - การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
          - การดำเนินการเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
          - คำแนะนำในการสมัครรางวัลเลิศรัฐเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของหน่วยงาน

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียด และดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการและองค์การมหาชนของกระทรวงฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป