การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) เป็นประธาน

         สรุปการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

         1. ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่มีผลใช้บังคับมากว่า 7 ปี โดยฝ่ายเลขานุการฯ เสนอผลการดำเนินการรายมาตรา และข้อเสนอการดำเนินการในระยะต่อไป ได้แก่ การสื่อสารและส่งเสริมบางมาตรา การปรับปรุง พ.ร.บ.ฯ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ การสนับสนุน Redesign Process และการพัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมีความเห็นเพิ่มเติมว่า การ Redesign Process ไม่เพียงแค่ลดระยะเวลา แต่ต้องหารูปแบบการปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และควรถอดทเรียนการพัฒนาแพลตฟอร์มค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) ที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลผังแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ กทม. เพื่อนำมาเป็นต้นแบบสำหรับหน่วยงานที่มีการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนงานที่ดี ตลอดจนการสื่อสารการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

         2. แนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65 และนำความเห็นปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ดำเนินการเสนอ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีต่อไป

         รับทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

         1. ความก้าวหน้าของการประเมินบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของธนาคารโลก Business Enabling Environment (BEE) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินของการเก็บข้อมูล โดยประเทศไทยอยู่ในรายงานฉบับที่ 3 (Third Edition) อ้างอิงตาม (Region) ซึ่งจะเผยแพร่รายงาน BEE 2026 ในช่วงเดือนเมษายน 2569

         2. รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีหน่วยงานผ่านจำนวน 666 ศูนย์ จาก 1,491 ศูนย์ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรมีส่งเสริมให้เกิดศูนย์ราชการสะดวกเพิ่มมากขึ้น และควรปรับเกณฑ์การพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น หน่วยงานที่มีข้อจำกัดทางกายภาพในด้านสถานที่ หรือกรณีที่สถานที่ทำงานที่ไม่สามารถปรับปรุงหรือขยายเพิ่มเติมได้

         3. รายงานผลการมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565 โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดให้มีการมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และในเรื่องนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ด้วยแล้ว