การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2566

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบเรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้

         1. พิจารณารายละเอียดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระยะเริ่มต้น ประกอบด้วย (1) การสร้างช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับเรื่องจากประชาชนและหน่วยงานอื่น (2) การรับเรื่องจากประชาชน (3) การดำเนินการภายในหน่วยงานหลังจากได้รับเรื่องจากประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (4) การออกใบอนุญาต การแจ้งผลการพิจารณา หรือการออกหลักฐานอื่นใดให้ประชาชนที่ยื่นคำขอหรือติดต่อมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5) การจัดทำฐานข้อมูลใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผย โดยในส่วนท้ายของวิธีการฯ ดังกล่าวได้เปิดช่องให้หน่วยงานที่มีความพร้อมและศักยภาพที่จะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งคณะทำงานฯ มีความเห็นว่า

             1.1 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีเนื้อหาจำนวนมากที่ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติและการดำเนินการตามกฎหมาย ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นและนำไปปฏิบัติได้จริง จึงควรปรับรูปแบบการนำเสนอให้มีภาพหรือตัวอย่างประกอบ รวมทั้งจัดทำเนื้อหาในรูปแบบ Infographic
             1.2 ในการรับส่งเอกสารผ่านทางอีเมล จะต้องคำนึงถึงขนาดไฟล์ในการรับส่งในแต่ละครั้ง โดยปกติจะกำหนดไว้เพียง 25 MB ดังนั้นจะทำให้การส่งเอกสารทางอีเมลจะกระทำได้ยากหากมีเอกสารจำนวนมาก
             1.3 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเสนอ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีในระยะแรกนั้น ควรประกอบด้วย วิธีการสำหรับหน่วยงานที่มีความพร้อมในระดับเริ่มต้น และระดับมาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานส่วนใหญ่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

         2. รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานของรัฐทุก 15 วัน จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วจำนวน 7 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการการส่งเสริม สร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ โดยการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live ของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 4 ครั้ง และการสร้างการรับรู้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านกิจกรรมเวทีสัญจร 4 ภาค จำนวน 4 ครั้ง