การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2566

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

         เห็นชอบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะเริ่มต้นสำหรับหน่วยงานที่มีความพร้อมระดับเริ่มต้น จำนวน 6 เรื่อง ที่คณะทำงานได้ยกร่างและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงเนื้อหาของวิธีการฯ รวมทั้งสำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดทำในรูปแบบ Infographic เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจถึงวิธีการฯ ได้ง่ายขึ้น

         สำหรับวิธีการฯ ระดับมาตรฐานที่ สพร. เสนอ จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนดทางเทคนิค และคุณสมบัติของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจสำหรับการนำไปปฏิบัติ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สคก. สพร. และ สพธอ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว

         นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ที่จะต้องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ หน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยก็ได้ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ หรือตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา ซึ่งจะได้หารือในรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป