เวทีสัญจร 4 ภาค ขับเคลื่อนการยกระดับการอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นจากจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม อยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร??

         ในช่วงเช้า เป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นใน 3 เรื่อง คือ

          1. แนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทิศทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการภาครัฐในระยะต่อไป โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
          2. ระบบข้อมูลการติดต่อราชการ www.info.go.th ที่หน่วยงานต้องดำเนินการ โดย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
          3. สาระสำคัญและการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดย นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายสุมิทธิ์ เกศวพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนางสาวขนิษฐ์ ผาทอง ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

         สำหรับช่วงบ่าย เป็นการประเมินสถานะการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง พบว่า หน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความพร้อมและมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ อาทิ การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน การพัฒนาช่องทางชำระค่าธรรมที่หลากหลาย การจัดให้มีช่องทางให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ

         การจัดกิจกรรมเวทีสัญจรทั้ง 4 ภาค แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นมีความเข้าใจถึงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับได้และสามารถดำเนินการตามแนวทางต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

          ท่านที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ facebook fanpage : กพร OPDC (https://www.facebook.com/OPDCThailand)