สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมขับเคลื่อนการถ่ายโอนงาน หรือกิจกรรมให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมดำเนินการ หรือดำเนินการแทนภาครัฐ ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แชร์หน้านี้

          เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. โดยมีที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นางศิริเนตร กล้าหาญ) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. (กองพัฒนาระบบราชการ 2) ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์) และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือเพื่อขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานเกี่ยวกับกิจการสถานศึกษา สถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะนำทางจิต ในประเด็นแผนการถ่ายโอนงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการถ่ายโอนงานภาครัฐ และข้อมูลอื่นที่สำคัญ

         ทั้งนี้ จากการหารือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะเข้าร่วมโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานเกี่ยวกับกิจการสถานศึกษา สถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะนำทางจิต ที่สามารถขยายผลการถ่ายโอนงานภาครัฐ สรุปบทเรียน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการถ่ายโอนงานของภาครัฐใ ห้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการ หรือดำเนินการแทนที่เป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป