สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประชุมครั้งที่ 1/2566

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประชุมครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองามเป็นประธานในการประชุม

         ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

         1. การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามที่ประเทศไทยประกาศเจตจำนงค์ในความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีระหว่างประเทศและลดความเสียหายและผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

         2. แนวทางการดำเนินงานการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ยังคงหลักการปรับปรุงทั้ง 12 ประเด็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และได้ปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดในบางหัวข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการยิ่งขึ้น ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         3. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อนที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 13 มีเป้าหมายให้ภาครัฐเป็นรัฐที่ล้ำหน้า (Digital & Innovative Government) และรัฐที่เปิดกว้าง (Open Government) โดยมุ่งเน้นการยกระดับบริการภาครัฐโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ลดบทบาทภาครัฐและเปิดการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่น และขับเคลื่อนผลิตภาพภาครัฐด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล

         4. แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยมีกรอบและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระดับความพร้อมที่แตกต่างกันของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจต่อการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้โดยง่ายและเหมาะสมกับภารกิจหรืองานบริการของหน่วยงาน โดยให้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกของประชาชนในการติดต่อหรือขออนุญาต ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยลงไปจากเดิม

         และที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

         1. การรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ
         2. ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2565
         3. แนวทางการจัดทำปฏิทินการทำงานเพื่อให้มีการบูรณาการแผนและงบประมาณของราชการ บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
         4. รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         5. รายงานผลการมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565
         6. การดำเนินการตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
         7. การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (Post Audit)
         8. หลักการยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย