รู้หรือไม่.. องค์กรแบบไหนถึงเรียกว่าเป็น

แชร์หน้านี้

         รู้หรือไม่.. องค์กรแบบไหนถึงเรียกว่าเป็น "หน่วยงานของรัฐ" ?
         แล้วประเภทหน่วยงานของรัฐมีอะไรบ้าง ?
         แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร ?

         หลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพิจารณาจาก

          - ความสัมพันธ์กับรัฐ
          - ภารกิจ/กิจกรรม
          - งบประมาณ
          - สถานะบุคลากร
          - วิธีการในการทำภารกิจ/กิจกรรม
          - ความเป็นเจ้าของ/อำนาจการบริหารจัดการ (การเข้าไปมีส่วนร่วมของรัฐในภาพรวม)

         ประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารในปัจจุบัน แบ่งเป็น 4 ประเภท

          - ส่วนราชการ
          - รัฐวิสาหกิจ
          - องค์การมหาชน
          - หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

         โดยหน่วยงานแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในลักษณะการบริหารงาน/การดำเนินกิจการ/ให้บริการสาธารณะ

         ที่มา: หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ตามมติ ครม. 20 ต.ค. 2552

         >> สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : shorturl.at/bco29

         ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก