การประชุมจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แชร์หน้านี้

         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 หน่วยงาน เพื่อจัดทำ (ร่าง) Joint KPIs ในประเด็น Agenda 3 รายได้จากการท่องเที่ยว โดยมี นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่ประชุมได้หารือและมีมติเห็นชอบร่วมกันใน 3 ประเด็น ดังนี้

         1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง Value Chain จำนวน 7 จาก 8 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยได้ตัดเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 050302: อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย เนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้จากการท่องเที่ยว ประกอบกับประเด็นการขับเคลื่อนเป็นประเด็นเดียวกันกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 050301: รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
         2. ที่ประชุมได้พิจารณาหน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานหลักของแต่ละ Value Chain โดยมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภารกิจและงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ
         3. ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานสนับสนุนตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะรับความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมและจะนำไปปรับปรุงเพื่อใช้ประกอบการประชุมในครั้งถัดไป