การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2566

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบเรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้

         พิจารณาให้ความเห็นการขอยกเว้นการดำเนินการตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับงานบริการของกรมการกงสุล โดยมีนางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ เลขานุการกรม และผู้แทนกรมการกงสุล เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นการดำเนินการตามมาตรา 7 สำหรับ 5 งานบริการ ได้แก่ (1) การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ (2) การขึ้นบัญชีเฝ้าระวัง (Watch List) (3) การตรวจลงตรา (4) การออกเอกสารเดินทางคนต่างด้าว และ (5) การบริการนิติกรณ์เอกสาร ซึ่งตามมาตรา 7 ระบุให้ผู้ขออนุญาตจะเลือกยื่นคำขอรวมถึงส่งเอกสารประกอบคำขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธเพียงเพราะยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้ โดยในวรรคท้ายได้ระบุยกเว้นงานบริการที่ต้องดำเนินการเฉพาะตัว หรือการอื่นใดที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งคณะทำงานฯ ได้แจ้งข้อมูลแก่กรมการกงสุล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอยกเว้น รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 7 ซึ่งกรมการกงสุลจะมีการทบทวนงานบริการอีกครั้งสำหรับการเสนอขอออกกฎกระทรวงยกเว้นการดำเนินการตามมาตรา 7 ดังกล่าว โดยจะมีการเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ก.พ.ร. และแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณาจัดทำร่างออกกฎกระทรวงและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

         รับทราบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเพื่อพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องมีการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายหน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ดังนั้น จึงต้องมีการมอบหมายหน่วยงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และต้องประกาศหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว ภายในวันที่ 9 เมษายน 2566