การประชุมจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ประเด็น โดยมี นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน Joint KPIs

         การกำหนดประเด็นของ (ร่าง) Joint KPIs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาจากประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศ (Paint Point) ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Value Chain Thailand) รวมถึงประเด็นการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ

         โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

          1. พิจารณาเห็นชอบร่าง Value Chain ของ Joint KPIs ดังนี้

              Agenda 1 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำทั้งระบบ (หน่วยงานหลัก จำนวน 4 หน่วยงาน) มี Value Chain จำนวน 3 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ 190101: ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 190102: ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น และ 190301: แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

              Agenda 2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 PM10 (หน่วยงานหลัก จำนวน 4 หน่วยงาน)
ที่ประชุมเห็นควรคงประเด็นการลดก๊าซเรือนกระจกไว้เหมือนปีที่ผ่านมา โดยมี Value Chain จำนวน 1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ คือ 180301: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง และเห็นควรแยกเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ 180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย กำหนดเป็น Agenda 8 การลดฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10

         2. พิจารณาเห็นชอบหน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ของแต่ละ Value Chain โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะรับความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมและจะนำไปปรับปรุงเพื่อใช้ประกอบการประชุมในครั้งถัดไป