สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เอกสารและสื่อ 2553

แชร์หน้านี้

2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550

 •   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนราชการระดับกรม)
 •   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ให้กับส่วนราชการระดับกรม วันพุธที่ 28  ตุลาคม 2552 
  1. เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  สำหรับส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  2. เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
  3. เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational  Governance : OG)
  4. เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์การสู่ระดับบุคคล (Individual  Scorecard) 
 •   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนราชการระดับจังหวัด) 
 •   โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (ระดับจังหวัด) 
 •   เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ในวันจันทร์ที่ 2 - 4 พฤศจิกายน  2552

 •   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ PMQA ปี 2553 (แบบฟอร์ม 1- 5)   
 •   วิดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 
 •   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2553 (สำหรับสถาบันอุดมศึกษา)
 •   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ PMQA ปี 2553 (แบบฟอร์ม 1- 5)  สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
 •   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา วันพุธที่ 6 มกราคม 2553
 •   รายชื่อที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การ (โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA)

 •   เอกสารประกอบการอบรม "หลักสูตรที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาองค์การ" เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2553  

   

 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552  
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนธันวาคม 2552 
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนมกราคม 2553
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนมีนาคม 2553
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนเมษายน 2553
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนมิถุนายน  2553
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
 •    คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนสิงหาคม 2553 
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนกันยายน 2553   
 •   ความหมายของตรา สัญลักษณ์ (Logo) ตามที่ส่วนราชการสอบถามเข้ามา 
 •   คำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ "RM4.1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 •   โปรแกรม คำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2553  (ส่วนราชการระดับกรม) (แก้ไขเพิ่มเติม เกณฑ์ RM3)

 •   โปรแกรม คำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2553(สถาบันอุดมศึกษา) (แก้ไขเพิ่มเติม เกณฑ์ RM3) 
   
 •   คำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด "RM 4.2 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ (statXchange)" 
 •   เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ" วันที่  1-2 กรกฎาคม 2553 โบนันซ่า  เขาใหญ่