ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


4 กุมภาพันธ์ 2563

การอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (รุ่นที่ 4)

6 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมเวทีสัญจร เรื่อง การพัฒนางานบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล

การอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (รุ่นที่ 5)

7 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุม เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 3/2563

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และการบรรยายสรุปหัวข้อระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และทิศทางการพัฒนาระบบราชการ

12 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

14 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมรับฟังความเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการปรับปรุงงานบริการ

19 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการเพื่อกำหนดตำแหน่งอัตรากำลัง และการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

20 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563

21 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเรื่อง “ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ...พลิกโฉมงานบริการภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)

24 กุมภาพันธ์ 2563

การอบรมแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)

การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

25 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 2/2563

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

26 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2563

28 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุม ในหัวข้อ “การรักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง และการมอบอำนาจ”

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2563