ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


5 มิถุนายน 2562

การประชุมระดมความคิดเห็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมระดมความคิดเห็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมหารือเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การประชุมหารือเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

6 มิถุนายน 2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 5/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 5/2562

10 มิถุนายน 2562

การประชุมสำรวจความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐ เพื่อรองรับแนวคิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการให้มีความยืดหยุ่น
การประชุมสำรวจความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐ เพื่อรองรับแนวคิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการให้มีความยืดหยุ่น

11 มิถุนายน 2562

การลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

12 มิถุนายน 2562

การประชุมหารือรับฟังข้อคิดเห็นและอุปสรรคปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
การประชุมหารือรับฟังข้อคิดเห็นและอุปสรรคปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

การลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศึกษาดูงานสำนักงาน ก.พ.ร.
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศึกษาดูงานสำนักงาน ก.พ.ร.

13 มิถุนายน 2562

การลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

14 มิถุนายน 2562

การลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

17 มิถุนายน 2562

การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)

การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 5/2562
การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 5/2562

18 มิถุนายน 2562

การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)

การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 5/2562
การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 5/2562

การประชุมร่วมระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 2/2562
การประชุมร่วมระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 2/2562

19 มิถุนายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

20 มิถุนายน 2562

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน ด้วยแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ”
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน ด้วยแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ”

การประชุมนำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่เหมาะสม
การประชุมนำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่เหมาะสม

การประชุมชี้แจงแนวทางความร่วมมือการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Integrity Review of Thailand Phase 2)
การประชุมชี้แจงแนวทางความร่วมมือการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Integrity Review of Thailand Phase 2)

25 มิถุนายน 2562

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2
การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2