ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


4 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 กุมภาพันธ์ 2562

การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 รุ่นที่ 3
การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 รุ่นที่ 3

6 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2562

7 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1/2562
การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1/2562

8 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562

12 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2562

17 กุมภาพันธ์ 2562

การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจบริการ”
การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจบริการ”

18 กุมภาพันธ์ 2562

การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจบริการ”
การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจบริการ”

20 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2562
การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2562

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2562
การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2562

21 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)”

การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 2/2562
การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 2/2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการตรวจรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการตรวจรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมชี้แจงแนวทางการตอบร่างแบบสอบถาม เรื่อง รายงานการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand)
การประชุมชี้แจงแนวทางการตอบร่างแบบสอบถาม เรื่อง รายงานการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand)

23 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2562

การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 5 “ภาครัฐยุคใหม่ ฉับไว ทันสมัย หัวใจบริการ”
การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 5 “ภาครัฐยุคใหม่ ฉับไว ทันสมัย หัวใจบริการ”