ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


31 กรกฎาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2562

การทบทวนระบบบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค
การทบทวนระบบบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค

1 สิงหาคม 2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 2/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 2/2562

2 สิงหาคม 2562

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำบุคลากรจากรัฐบาลศรีลังกาเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง “นวัตกรรมภาครัฐเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐเพื่อประชาชน”
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำบุคลากรจากรัฐบาลศรีลังกาเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง “นวัตกรรมภาครัฐเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐเพื่อประชาชน”

9 สิงหาคม 2562

การสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
การสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

คณะข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คณะข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

16 สิงหาคม 2562

การประชุม กพม. ครั้งที่ 2/2562
การประชุม กพม. ครั้งที่ 2/2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 2/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 2/2562

22 สิงหาคม 2562

การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 7/2562
การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 7/2562

29 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.พ.ร. (พ.ศ. 2563 – 2580)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.พ.ร. (พ.ศ. 2563 – 2580)