ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


9 มกราคม 2563

การสัมมนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง “Citizen insight กุญแจสู่การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ”

13 มกราคม 2563

การประชุม เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดอัตราการเปิดตรวจตามแนวการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก ด้านการค้าระหว่างประเทศ

14 มกราคม 2563

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง : High Performance) ในจังหวัดนำร่อง ครั้งที่ 1/2563

15 มกราคม 2563

การลงพื้นที่เพื่อจัดประชุม การพัฒนาแนวทางการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการให้บริการประชาชน

16 มกราคม 2563

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2563

20 มกราคม 2563

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563

การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

การประชุม เรื่อง การจัดทำแผนการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ

21 มกราคม 2563

การประชุมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

22 มกราคม 2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ

23 มกราคม 2563

การอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (รุ่นที่ 1)

การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 1/2563

24 มกราคม 2563

การประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานบริการภาครัฐ

การอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (รุ่นที่ 2)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 2/2563

25 มกราคม 2563

งานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 7 “บริการภาครัฐ สะดวก ทันสมัย ใส่ใจประชาชน”

26 มกราคม 2563

การประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานบริการภาครัฐ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม “Green Idea Jam Fest”

งานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 7 “บริการภาครัฐ สะดวก ทันสมัย ใส่ใจประชาชน”

28 มกราคม 2563

การอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (รุ่นที่ 3)

29 มกราคม 2563

การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1/2563