ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


1 เมษายน 2562 - 5 เมษายน 2562

การสัมภาษณ์เชิงลึก (Peer Review Mission) เรื่อง รายงานการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand)
การสัมภาษณ์เชิงลึก (Peer Review Mission) เรื่อง รายงานการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand)

2 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562

การประชุมการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance)
การประชุมการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance)

2 เมษายน 2562

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในระดับทวิภาคีกับเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียนและอาเซียน +9 (Peer to Peer Technical Meeting) เรื่อง ASEAN Conference: Towards a Citizen-Centric Civil Service
การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในระดับทวิภาคีกับเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียนและอาเซียน +9 (Peer to Peer Technical Meeting) เรื่อง ASEAN Conference: Towards a Citizen-Centric Civil Service

3 เมษายน 2562

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 4/2562
การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 4/2562

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในระดับทวิภาคีกับเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียนและอาเซียน +9 (Peer to Peer Technical Meeting) เรื่อง ASEAN Conference: Towards a Citizen-Centric Civil Service
การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในระดับทวิภาคีกับเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียนและอาเซียน +9 (Peer to Peer Technical Meeting) เรื่อง ASEAN Conference: Towards a Citizen-Centric Civil Service

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Open & Connected Government” within the framework of the ASEAN Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Open & Connected Government” within the framework of the ASEAN Conference

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2562

5 เมษายน 2562

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 รายงานตัวเข้าร่วมโครงการ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 รายงานตัวเข้าร่วมโครงการ

9 เมษายน 2562

การประชุมชี้แจงแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ให้แก่ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การประชุมชี้แจงแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ให้แก่ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

10 เมษายน 2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2562

22 เมษายน 2562

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562

24 เมษายน 2562

การประชุมการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance) (กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม)
การประชุมการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance) (กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม)

25 เมษายน 2562

การประชุมการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance) (กลุ่มภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ)
การประชุมการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance) (กลุ่มภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ)

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย