ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


2 ธันวาคม 2562

การประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2562

3 ธันวาคม 2562

การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563

การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เจรจานอกรอบ)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ Strategic HRM planning for HRD

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

4 ธันวาคม 2562

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 3/2562

11 ธันวาคม 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กับกลุ่ม ปตท. และ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง นปร.-กลุ่ม ปตท.

12 ธันวาคม 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Integrity Review of Thailand Phase 2)

18 ธันวาคม 2562

งานสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการให้บริการภาครัฐ เรื่อง “4 ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก สู่บริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล”

การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เจรจาจริง)

การชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย)

19 ธันวาคม 2562

การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20 ธันวาคม 2562

การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เจรจาจริง)

23 ธันวาคม 2562

การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เจรจาจริง)

26 ธันวาคม 2562

การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เจรจาจริง)