ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


7 ตุลาคม 2562 - 11 ตุลาคม 2562

คลินิกให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่จะสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2020
คลินิกให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่จะสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2020

9 ตุลาคม 2562

การประชุม เรื่อง ความก้าวหน้าการเชื่อมโยงระบบการรับชำระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)
การประชุม เรื่อง ความก้าวหน้าการเชื่อมโยงระบบการรับชำระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)

11 ตุลาคม 2562

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการยกเลิกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการยกเลิกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ

15 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562

คลินิกให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่จะสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2020
คลินิกให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่จะสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2020

16 ตุลาคม 2562

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. (ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ/นิติกรปฏิบัติการ)
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. (ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ/นิติกรปฏิบัติการ)

ผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมคณะ เข้าพบผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเข้าคารวะและหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดโครงสร้างและการปฏิรูประบบราชการไทย
ผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมคณะ เข้าพบผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเข้าคารวะและหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดโครงสร้างและการปฏิรูประบบราชการไทย

การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 3/2562'
การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 3/2562'

28 ตุลาคม 2562

การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2562
การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2562

30 ตุลาคม 2562

การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 9/2562
การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 9/2562