ปฏิทินกิจกรรม

แชร์หน้านี้


3 ธันวาคม 2561 - 4 ธันวาคม 2561

การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง อ.กพม. และองค์การมหาชน)
การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง อ.กพม. และองค์การมหาชน)

4 ธันวาคม 2561

การประชุม กพม. ครั้งที่ 6/2561
การประชุม กพม. ครั้งที่ 6/2561

7 ธันวาคม 2561

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 3/2561
การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 3/2561

12 ธันวาคม 2561

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง อ.กพม. และองค์การมหาชน
การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง อ.กพม. และองค์การมหาชน

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 11/2561
การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 11/2561

13 ธันวาคม 2561

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17 ธันวาคม 2561

การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 11/2561
การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 11/2561