เอกสารเผยแพร่

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: เอกสารเผยแพร่

Final Report "Healthy Thailand Project: Healthy & Thailand & Public Sector Modernization", January 2011

Final Report "Results Based Management in Thailand: implementing Results Based Management in Thailand", January 2011

The Common Assessment Framework (CAF) for the Public Sector -Action planning and follow up

The Common Assessment Framework (CAF) for the Public Sector -APO Public-sector Productivity Program Framework in comparison with CAF

The Common Assessment Framework (CAF) for the Public Sector -Insight into the world of Total Quality Management (TQM)

The Common Assessment Framework (CAF) for the Public Sector -Making the diagnose and formulate actions

The Common Assessment Framework (CAF) for the Public Sector -Profile of the internalcoaches and future role

The Common Assessment Framework (CAF) for the Public Sector -The Common Assessment Framework (CAF)

The Common Assessment Framework (CAF) for the Public Sector -The Common Assessment Framework (CAF) Improving Public Organisations through Self-Assessment

The Common Assessment Framework (CAF) for the Public Sector -The prioritisation phase

The Common Assessment Framework (CAF) for the Public Sector -Towards oganisational improvements

การศึกษาบทบาท ภารกิจและการจัดการโครงสร้าง

การสร้างคุณค่าจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets and Value Creation)

การสร้างองค์การที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม

ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม (Beyond Budgeting)

ความคิดไร้ขีดจำกัด ปฏิวัติความคิดเพื่อพลิกโฉมองค์กร

ค่าธรรมเนียมในการถือครองสินทรัพย์ (Capital Charge)

คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก -คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร. รวม 30 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก (ภาษาไทย)

คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก -คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร. รวม 30 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก (ภาษาอังกฤษ)

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด -คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด

คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -คู่มือระบบประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -จังหวัด

คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -ปลัดกระทรวง

คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -ส่วนราชการ

โครงการระบบการบริหารยุทธศาตร์ขององค์การภาครัฐ (Govement Strategic Management System) หรือ GSMS -ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2550