พระราชบัญญัติ

แชร์หน้านี้

กฎหมาย/คำวินิจฉัย :: พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Public Organization Act, B.E. 2542 (1999) (as amended No.2, B.E. 2559 (2016))