คำวินิจฉัย/ข้อหารือ

แชร์หน้านี้

เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร. :: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :: คำวินิจฉัย/ข้อหารือ

(25 ต.ค. 66)_1202/377 ข้อปรึกษาหารือเรื่องการมอบอำนาจตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ 1/2559

(25 ต.ค. 66)_1202/376 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยราชการ

(18 ก.พ. 65)_1202/15 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอหารือการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

(21 ธ.ค. 64)_1206/43 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอหารือการมอบอำนาจเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

(20 ต.ค. 64)_ด่วนที่สุด_1206/33 การกีฬาแห่งประเทศไทยขอหารือกรณีกรรมการโดยตำแหน่งมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม

(1 ต.ค. 64)_1206/28 สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ขอหารือเกี่ยวกับการมอบหมายผู้อื่นเข้าประชุมแทนคณะกรรมการทันตแพทยสภา

(23 มี.ค. 64)_ด่วนที่สุด_1206/13 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอหารือการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

(13 ม.ค. 64)_1206/2 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอหารือเรื่องการมอบหมายให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(13 ม.ค. 64)_1206/1 กระทรวงมหาดไทย ขอหารือเรื่องการมอบหมายอำนาจหน้าที่นายทะเบียนอาสาสมัครเกษตร

(27 พ.ย. 63)_1206/120 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอหารือเรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน

(29 พ.ย. 62)_1206/208 (ด่วนที่สุด) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอหารือเรื่องการมอบอำนาจ

(31 ก.ค. 62)_1206/142 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอหารือเรื่องการมอบอำนาจ

(21 ก.พ. 62)_1206/51 สำนักงาน ก.พ. ขอหารือการมอบอำนาจการจัดทำสัญญาทุนฝึกอบรมระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน)

(21 ก.พ. 62)_1206/50 (ด่วนที่สุด) กระทรวงมหาดไทย ขอหารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(6 ก.พ. 62)_1206/34 (ด่วนที่สุด) กระทรวงมหาดไทย ขอหารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจกรณีจังหวัดนครสวรรค์

(6 ก.พ. 62)_1206/33 (ด่วนที่สุด) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอหารือเรื่องการมอบอำนาจ