คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

แชร์หน้านี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี รองประธาน
นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
รองนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
นายดิสทัต โหตระกิตย์
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.พ.ร.
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กรรมการ
นายมานพ ปัทมาลัย
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ
นายวิชัช ไตรรัตน์
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรรมการ
นายกลินท์ สารสิน
ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ
นายไมตรี อินทุสุต
กรรมการ
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กรรมการ
นายคำเดื่อง ภาษี
กรรมการ
นางสาววิภาศศิ ช้างทอง
กรรมการ
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมคิด จันทมฤก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ