คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

แชร์หน้านี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี รองประธาน
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี กรรมการ
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี กรรมการ
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี กรรมการ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
นายธงทอง จันทรางศุ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายกฤษฏา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
พลเอก วิลาศ อรุณศรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายอำพน กิตติอำพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
นายชัยมงคล ไชยรบ
นายกสมาคมองค์การ บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กรรมการ
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง
นายกสมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ
นายนพดล แก้วสุพัฒน์
นายกสมาคมองค์การ บริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรรมการ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานหอกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กรรมการ
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ กรรมการ
นายไพโรจน์ พรหมสาส์น์
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ กรรมการ
นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ กรรมการ
นายสังคม เจริญทรัพย์
ผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการ
นายสนอง เนียมเหลี่ยม
ผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการ
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ