สำนักงาน ก.พ.ร.
 ลงทะเบียนการอบรม
เรื่อง "การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ"

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.30 น.
ณ SEAC Learning Center ชั้น 2 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพ

--------------------------------------------------------------------------------------

ปิดการลงทะเบียนกลุ่มที่ 1
     กลุ่มที่ 1 : สำหรับผู้บริหารหรือเทียบเท่า
     วันที่ 15 สิงหาคม 2561       คลิกดูรายชื่อผู้อบรม

ปิดการลงทะเบียนกลุ่มที่ 2
     กลุ่มที่ 2 : สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
      วันที่ 16 สิงหาคม 2561      คลิกดูรายชื่อผู้อบรม

รายละเอียดหลักสูตร คลิก

ขอแก้ไขรายชื่อผู้ลงทะเบียน

คลิก แก้ไขรายชื่อผู้ลงทะเบียน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (Office of the Public Sector Development Commission)
     - นางสาวมนพะงา เล็กขาว นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ เบอร์โทร 02-356-9999 ต่อ 8892
     - นายคุณันต์ บางภูมิ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ 02-356-9999 ต่อ 8978
     - นางสาวนิชา สาทรกิจ ผอ.กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศ 02-356-9999 ต่อ 9927
Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th