Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ปฏิทินกิจกรรม


 


เรียกดูกิจกรรมอื่นๆในเดือน
ค้นจาก หัวข้อ สถานที่ หน่วยงาน

3 กันยายน 2561 การตรวจสุขภาพประจำปี 2561
3 กันยายน 2561 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 4/2561
3 กันยายน 2561 การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2561
4 กันยายน 2561 การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2561
4 กันยายน 2561 การอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 รุ่นที่ 1
5 กันยายน 2561 การประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5 กันยายน 2561 การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 8/2561
5 กันยายน 2561 โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ปี 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาครัฐแบบเปิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในบริการภาครัฐ”
6 กันยายน 2561 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3/2561
7 กันยายน 2561 การสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน
7 กันยายน 2561 การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบประจำกระทรวงและจังหวัด)
10 กันยายน 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ปี 2560
10 กันยายน 2561 การประชุมสัมมนายกร่างตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 กันยายน 2561 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 8/2561
13 กันยายน 2561 การประชุม อ.กพม. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 6/2561
14 กันยายน 2561 งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
14 กันยายน 2561 งานสัมมนาเชิงวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life”
20 กันยายน 2561 การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2561
24 กันยายน 2561 การประชุมระดมความเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ
25 กันยายน 2561 การประชุม กพม. ครั้งที่ 5/2561
25 กันยายน 2561 คณะกรรมการปรับปรุงการจัดทำ Ease of Doing Business (EDB) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
25 กันยายน 2561 สัมมนาเครือข่าย นปร. เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Change) ที่กระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
25 กันยายน 2561 การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2019
26 กันยายน 2561 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 8/2561
26 กันยายน 2561 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งทื่ 5/2561
26 กันยายน 2561 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2561
27 กันยายน 2561 การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (ฟังผลการตรวจ/ พบแพทย์ และรับยา)

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th