Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี 2018

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 10
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 10/2560 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

การประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสานพลังประชารัฐ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก ได้มีการประชุมเตรียมการของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ประเด็นการแก้ไขพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่านและกลไกการบริหารจัดการ
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox)

บุคลากรภาครัฐของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมภาครัฐเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐเพื่อประชาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากบุคลากรภาครัฐของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2560 โดยมีนายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2560 โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมหกรรมภาครัฐครั้งที่ 2 “นวัตกรรมภาครัฐ 4.0”
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมหกรรมภาครัฐครั้งที่ 2 “นวัตกรรมภาครัฐ 4.0” ณ Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานเปิดงาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องทิศทางระบบราชการไทยในอนาคต
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องทิศทางระบบราชการไทยในอนาคต โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายปรัชญา เวสารัชช

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09.-30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2560

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการศึกษาดูงานการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ พ.ศ. .... และ ประกาศ ก.น.จ. การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เกี่ยวกับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....

ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง และสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

นางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาลปกครอง
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาลปกครอง นำโดยนายก้องภพ สุขกิจบำรุง ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ได้นำ Mr. Léon Désiré ZALO ตุลาการแผนกคดีปกครองแห่งศาลฎีกา สาธารณรัฐโกตดิวัวร์

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 5/2560    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th