Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 8/2560

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางกัลยาณ์ ภูวนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การประชุมหารือแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะตามรายงานการพิจารณา
เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติสำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีนางสาวนิชา สาทรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินยืนยัน
ผลการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะผู้แทน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 8 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการนำเข้า-ส่งออก)
ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 8 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการนำเข้า-ส่งออก)

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศลกรุงเทพฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับธนาคารโลก จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2560 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน

คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากราชอาณาจักรกัมพูชา มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากราชอาณาจักรกัมพูชา มาศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน และนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 5/2560

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ จังหวัดอุตรดิตถ์  ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางสาวบุษยา เจริญผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 9 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านใบอนุญาตด้านการเกษตร) ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 9

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 8. 30 - 13. 00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ สำนักงาน ก. พ.ร.

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.


    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th