Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินผลการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลและวิธีปฏิบัติสำหรับใช้ในการประเมินตนเองของผู้ถูกประเมิน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) จัดการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเอกสารทางวิชาการ


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพภาครัฐ คณะทำงานที่ 4 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพภาครัฐ คณะทำงานที่ 4

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการมอบอำนาจ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการมอบอำนาจ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักสูตร บริการภาครัฐที่เป็นเลิศ
(Service Excellence)

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักสูตร "บริการภาครัฐที่เป็นเลิศ (Service Excellence)" ณ ห้องดวงกมล 2 โรงแรมสุโกศล โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุม

แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0505/ว 89 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธาน

การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ และสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ Structural Adjustment Loan : SAL)
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 2/2561


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจพิจารณารางวัล ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกิจกรรมค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น” โดยมีนางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ กล่าวเปิดงาน และบรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับราชการ 4.0” ให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาเตรียมพร้อมระบบราชการรองรับ Disruptive Technology
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนา Disruptive echnology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุม


    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th