Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมระดมความเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมระดมความเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล และมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ
ช่วงบ่ายของการจัดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เป็นการมอบรางวัลเลิศรัฐในสาขาต่าง ๆ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายใน 3 หัวข้อ คือ หัวข้อ "เทคโนโลยีเปลี่ยน บริการรัฐปรับ"

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 8/2561 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ในประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน เรื่องการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2561

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการองค์การมหาชน เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการองค์การมหาชน เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ พร้อมด้วยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายประสันต์ เชื้อพานิช เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 4/2561

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง ร่าง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายอำพน กิตติอำพน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.

เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา (H.E. Chhiv Yiseang
และผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติด้านการทูตและการต่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่จากกัมพูชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สค 61 เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา (H.E. Chhiv Yiseang และผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติด้านการทูตและการต่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่จากกัมพูชา เยือนสำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ UNICEF จัดประชุมความร่วมมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลของประเทศไทย “ National Evaluation Capacity Development”
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561 ณ ห้องกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ UNICEF จัดประชุมความร่วมมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลของประเทศไทย “ National Evaluation Capacity Development”

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่ง พ.ร.บ. องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินฯ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ Mr. Thomas Davin ผู้บริหารองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย (UNICEF)
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ Mr. Thomas Davin ผู้บริหารองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย (UNICEF) ซึ่งได้นำคณะทำงานด้านสังคม เข้าพบเพื่อประชุมหารือแผนงานความร่วมมือ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรม เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน ณ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2561 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม"เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน" คณะสื่อมวลชนศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นางสาววิริยา เนตรน้อย ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ร่วมเดินทางลงพื้นที่ดูงาน


    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th