Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ จังหวัดอุตรดิตถ์  ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

alt

         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางสาวบุษยา เจริญผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานเลขาธิการ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. 

alt   alt

          คณะศึกษาดูงานที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 43 คน ซึ่งมาศึกษาดูงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ก.พ.ร. และข้อมูลการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อประกอบการปฏิบัติราชการตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

alt   alt

          สำหรับหัวข้อในการศึกษาดูงานครั้งนี้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ที่มาให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปให้กับคณะศึกษาดูงานคือ นางสาวบุษยา เจริญผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานเลขาธิการ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับที่มาของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อันเนื่องมาจากปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดความยุ่งยากต่างๆ ในการขออนุญาต ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการขออนุญาตจากทางราชการและยังเป็นอุปสรรคสำคัญใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการป้องกันการทุจริต ทำให้ต้องมีการออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือขจัดอุปสรรคต่างๆ ดังกล่าว

alt   alt
         นอกจากนี้ นางสาวบุษยา เจริญผล ได้บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ รวมถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการรับคำขอ

altภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th