Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

alt

         เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีนางสาวนิชา สาทรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม altให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.
         คณะศึกษาดูงานที่มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร International Programme on Management ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Postgraduate Institute of Management (PIM) of Sri Jayewardenepura ประเทศศรีลังกา จำนวน 32 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบราชการ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป 

          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการไทย ซึ่งผู้ที่มาให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปให้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้คือ นางสาวนิชา สาทรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม โดยได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจสำคัญของสำนักงาน ก.พ.ร. ในการส่งเสริมผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย

alt     alt

alt  alt

         นอกจากนี้ นางสาวนิชา ยังได้บรรยายถึงระบบราชการไทยกับการปฏิรูป นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ขึ้น รวมถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้นำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารราชการแนวใหม่ มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมทั้งกระบวนการปฏิรูประบบบริหาร บริการ และกระบวนการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) รวมถึงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้การติดต่อกับทางราชการที่ "เร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) ถูกลง (cheaper)" และมุ่งให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส การรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่ Government 4.0

altภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th