Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) จัดการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเอกสารทางวิชาการ

         
         เมื่อวันทึ่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) จัดการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเอกสารทางวิชาการเรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย(Thailand Integrity Review) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย และมีการแสดงทัศนะถึงความร่วมมือในการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยของทั้ง 3 ฝ่ายประกอบไปด้วย นายมาโก้ บอนทูริ (Mr. Marcos Bonturi) ผู้อำนวยการด้านหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แ นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐการแลกเปลี่ยนพัฒนารายสาขาด้านหลักฐาน แนวความคิด และการปฏิบัติ โดยนายยาโนส เบอร์ท๊อกซ์ (Mr. Janos Bertox) หัวหน้าส่วนงานหลักธรรมาธิบาลในภาครัฐ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img8361_1_resize.jpg
(127.09 kb)

img8361_2_resize.jpg
(115.14 kb)

img8361_3_resize.jpg
(117.39 kb)

img8361_4_resize.jpg
(127.08 kb)

img8361_5_resize.jpg
(93.82 kb)

img8361_6_resize.jpg
(115.6 kb)

img8361_7_resize.jpg
(126.45 kb)

img8361_8_resize.jpg
(132.49 kb)

img8361_9_resize.jpg
(126.59 kb)

img8361_10_resize.jpg
(101.27 kb)
ทั้งหมด 11 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th