Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการศึกษาและพัฒนา หน่วยงานต้นแบบของการพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0” 


         เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการศึกษาและพัฒนาหน่วยงานต้นแบบของการพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0” ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาตัวอย่างแนวทางการดำเนินการพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 วัน โดยมี รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางสาววิริยา เนตรน้อย ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนฯ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม รศ.ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา และผศ.ดร. พรเทพ อนุสรนิติสาร เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมชี้แจงที่มา ความสำคัญ และให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0


alt   alt

          การพัฒนาต้นแบบในโครงการดังกล่าว โดยเริ่มจากการศึกษา ทบทวน รูปแบบและกระบวนการขององค์กร เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงานและการวางแผน การวิเคราะห์กระบวนการแบบ end-to-end process และการสนับสนุนให้หน่วยงานคิดนอกกรอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลง การทำงานเชิงบูรณาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูล (Open & Connected) การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric) และการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance)

alt    alt

alt    alt
พรรษมนต์ (นวัตกรรมฯ) / ข่าว&ภาพ
ภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th