Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)

         
         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแผนดำเนินการโครงการร่วมกับผู้บริหารหรือผู้แทนของส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) นั้น เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง และเอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากระบบ Biz Portal (https://biz.govchannel.go.th/) หรือ ระบบบูรณาการศูนย์กลางงานบริการภาครัฐในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ที่ให้บริการในระบบที่สามารถขอเริ่มต้นธุรกิจ ขอใช้สาธารณูปโภค ขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร และร้านค้าปลีกได้ภายในจุดเดียวแบบออนไลน์ ซึ่งขณะนี้เชื่อมโยง 7 บริการ 17 ใบอนุญาตจาก 8 หน่วยงานของรัฐ โดยจะเร่งเพิ่มเติมการขอใบอนุญาตใหม่ตั้งแต่การยื่นคำขออนุญาตไปจนถึงการได้รับใบอนุญาต สำหรับประกอบกิจการร้านอาหารและร้านค้าปลีก และขยายผลไปยังธุรกิจอื่น ๆ ทั้งการขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงและการยกเลิก ตลอดจนการขยายพื้นที่การให้บริการไปยังภูมิภาค และเชื่อมโยงระบบ (e-Payment Portal of Government) โดยจะเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความพร้อมให้เชื่อมโยงได้ สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จะออกแบบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารรองรับการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน และในระยะต่อไปจะพัฒนาระบบให้สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์หรือผ่านระบบออนไลน์

         ทั้งนี้ การใช้บริการผ่านระบบ Biz Portal ประชาชนและผู้ประกอบการจะมีบัญชีดิจิทัลที่ปลอดภัยเข้าถึงได้ทุกบริการ กรอกข้อมูลคำขออนุญาตและส่งเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เพียงชุดเดียวโดยไม่ต้องส่งเอกสารต้นฉบับ หาข้อมูลได้รวดเร็ว เข้าใจง่าย และติดตามความก้าวหน้าได้แบบเรียลไทม์ ระบบดังกล่าวนับเป็นต้นแบบระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img38612_1_resize.jpg
(134.97 kb)

img38612_2_resize.jpg
(118.73 kb)

img38612_3_resize.jpg
(84.82 kb)

img38612_4_resize.jpg
(81.71 kb)

img38612_5_resize.jpg
(88.83 kb)

img38612_6_resize.jpg
(99.26 kb)

img38612_7_resize.jpg
(96.45 kb)

img38612_8_resize.jpg
(97.47 kb)

img38612_9_resize.jpg
(100.51 kb)

img38612_10_resize.jpg
(103.48 kb)
ทั้งหมด 18 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th