Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ UNICEF จัดประชุมความร่วมมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลของประเทศไทย “ National Evaluation Capacity Development”

         
        เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561 ณ ห้องกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ UNICEF จัดประชุมความร่วมมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลของประเทศไทย “ National Evaluation Capacity Development” การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตัวชี้วัดด้านสังคม และร่วมกันพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป โดยมี Mr. Thomas Davin ผู้แทนยูนิเซฟประเทศไทย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายในหัวข้อ “Strengthening National Evaluation Capacities and Achieving the SDGs in Thailand” รวมทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Importance of National Capacities for Monitoring and Evaluation in Asia” โดย Dr. Ricardo Polastro , Regional Advisor on Evaluation (UNICEF) นอกจากนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “ Fostering Social KPIs and National Evaluation Systems for Thailand ” โดย นางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. Ms. Christina Popivanova , Chief of Social Policy, UNICEF ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนจาก TDRI

         Mr. Thomas Davin กล่าวว่า UNICEF และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้สร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนานโยบายทางสังคม ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย โดยมองว่าจะทำอย่างไรให้ได้รับโอกาสและอนาคตที่ดี การพัฒนาต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ก็ต้องมีส่วนในการสร้างความพร้อมให้เด็ก ทั้งหมดเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ซึ่งการพัฒนาจะเป็นจริงได้เริ่มจากศึกษาข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณาโอกาสในการสร้างอนาคตที่ดี รวมทั้งการตั้งคำถามที่ตรงประเด็น ผลที่เกิดขึ้น หากผลไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ก็สามารถนำไปเรียนรู้ พัฒนา และปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์และสัมฤทธิ์ผลที่ดีต่อไปได้

         ด้านนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลา เน้นความสมดุล สิ่งสำคัญคือการจัดทำตัวชี้วัดอย่างไรที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน และสัมฤทธิ์ผลในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.ร. กับ UNICEF ในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการกำหนดเป้าประสงค์และวางแผนบนพื้นฐานการจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นการจัดทำตัวชี้วัดด้านสังคม การจัดทำกรอบการประเมินผลในระดับชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการประเมินผลของประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผล ทั้งหมดนี้มุ่งให้พลเมืองมีศักยภาพที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีอนาคตกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img28861_1_resize.jpg
(149.92 kb)

img28861_2_resize.jpg
(120.98 kb)

img28861_3_resize.jpg
(119.23 kb)

img28861_4_resize.jpg
(126.49 kb)

img28861_5_resize.jpg
(126.5 kb)

img28861_6_resize.jpg
(121.57 kb)

img28861_7_resize.jpg
(124.26 kb)

img28861_8_resize.jpg
(113.01 kb)

img28861_9_resize.jpg
(123.59 kb)

img28861_10_resize.jpg
(119.39 kb)
ทั้งหมด 17 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th