home contact sitemap
Menu1
¹Çѵ¡ÃÃÁÀÒ¤ÃÑ°ä·Â
¹Çѵ¡ÃÃÁÀÒ¤ÃÑ°µèÒ§»ÃÐà·È
ªèͧ·Ò§áË觡ÒÃÊÃéÒ§ÊÃäì¹Çѵ¡ÃÃÁ
Gov-Lab
I-team
UN Award
หลักสูครที่เกี่ยวข้อง

ชุดเครื่องมือ (Toolkit) และคู่มือ (Guidebook)      

1. ชุดเครื่องมือ (Toolkit) จากากรถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
2. คู่มือ (Guidebook) แนวทางการดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐในระดับพื้นที่

   Home Remedies For Wrinkles
Count Stats Visits