Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / เอกสารและสื่อ 2554

เอกสารและสื่อ 2554

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

|  2561 |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |     


ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ส่วนราชการระดับกรม
 • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA
 • แบบฟอร์มการรายงานผล PMQA
 • โปรแกรม FL และ Certify FL
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2554 (กรม)
  • ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน 
    ส่วนราชการระดับจังหวัด
   • ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน  
   • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA
   • แบบฟอร์มการรายงานผล PMQA
   • เอกสารประกอบการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   • โปรแกรม FL และ Certify FL
   • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2554 (จังหวัด)
   • สถาบันอุดมศึกษา
    ความรู้เกี่ยวกับ PMQA

    ทำเนียบที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การ ปี 2554 

    จังหวัดที่มีผลการดำเนินการในแต่ละหมวดโดดเด่น เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

    แบบสอบถาม

     

     


    เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2553 14:28:05 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 14:26:33
        สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

    เกี่ยวกับ

    กฏหมายและระเบียบ

    หนังสือเวียน

    ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

    ศูนย์ความรู้

    ประชาสัมพันธ์

    W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

    Slocan

    สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

    59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th