Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

กรกฎาคม 2558


27 กรกฎาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้องลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 23 เครืืองด้วยวิธีการประกวดราคา่อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
23 กรกฎาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกสื่อวีดิทัศน์ (DVD) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรหลักธรรมาภิบาลตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ...
22 กรกฎาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้องลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 23 เครืืองด้วยวิธีการประกวดราคา่อิเ...
16 กรกฎาคม 2558 ประกาศสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารสำนักงาน ก.พ.ร....
16 กรกฎาคม 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558
8 กรกฎาคม 2558 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสุดโฆษณาและเผยแพร่จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท...
8 กรกฎาคม 2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
2 กรกฎาคม 2558 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกสื่อวีดิทัศน์ (DVD) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรหลักธรรมาภิบาลตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามเอกส...
2 กรกฎาคม 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกสื่อวีดิทัศน์ (DVD) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรหลักธรรมาภิบาลตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
2 กรกฎาคม 2558 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2560 (9)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th