Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

กรกฎาคม 2558


27 กรกฎาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้องลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 23 เครืืองด้วยวิธีการประกวดราคา่อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
23 กรกฎาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกสื่อวีดิทัศน์ (DVD) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรหลักธรรมาภิบาลตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ...
22 กรกฎาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้องลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 23 เครืืองด้วยวิธีการประกวดราคา่อิเ...
16 กรกฎาคม 2558 ประกาศสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารสำนักงาน ก.พ.ร....
16 กรกฎาคม 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558
8 กรกฎาคม 2558 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสุดโฆษณาและเผยแพร่จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท...
8 กรกฎาคม 2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
2 กรกฎาคม 2558 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกสื่อวีดิทัศน์ (DVD) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรหลักธรรมาภิบาลตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามเอกส...
2 กรกฎาคม 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกสื่อวีดิทัศน์ (DVD) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรหลักธรรมาภิบาลตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
2 กรกฎาคม 2558 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (60)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th