หนังสือเวียน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียน :: หนังสือเวียน ก.พ.ร.

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว41 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว40 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว39 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว35 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว34 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง กรอบการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว33 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง กรอบการประเมินองค์การมหาชนและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว21 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. (จังหวัด) ที่ นร 1200/ว0018 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist) ของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. (ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรกรอิสระ) ที่ นร 1200/ว0017 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist) ของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. (ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรกรอิสระ) ที่ นร 1200/ว0016 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist) ของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. (จังหวัด) ที่ นร 1200/ว0013 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. (กรม องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรกรอิสระ) ที่ นร 1200/ว0012 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว11 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จังหวัด)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว10 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่วนราชการ)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว9 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว8 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว7 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว6 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/743-894 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/667-742 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว3 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (คลิกที่เปิดลิงค์เพื่อกรอกแบบฟอร์ม)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว2 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดโครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาค ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว1 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ