หนังสือเวียน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียน :: หนังสือเวียน ก.พ.ร.

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว1 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว3 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (คลิกที่เปิดลิงค์เพื่อกรอกแบบฟอร์ม)