หนังสือเวียน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียน :: หนังสือเวียน ก.พ.ร.

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว24 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว23 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว22 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว21 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รวม 114 ส่วนราชการ )

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว20 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชกรไม่สังกัดกระทรวงฯ จำนวน 22 ส่วนราชการ )

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว19 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียน ปลัดกระทรวง จำนวน 18 ส่วนราชการ)

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว10 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การดำเนินการให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1222/102-126 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)"